LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Принципи дзен-буддизму у філософії Доуена

реальності 全機 (дзенкі). Дисертантка показує, як цей принцип дає Дōґену змогу, не відмовляючись від уявлення про причиново-наслідковий зв'язок та навіть про карму, увести у підвладний закону детермінації світ принцип свободи.

У розділі 4.2. "Буття-час (有時)" дисертантка обґрунтовує важливість філософії часу для дзен-буддизму, адже особливістю сансари як світу явленого, якому притаманне народження та смерть, виникнення та знищення, є її розгортання у часі. Проблема часу не поставала у філософії шкіл, які надавали статус реальності лише нірвані, вічному спокою, у якому ніщо не змінюється, а відтак плину часу у нірвані немає. Теорія часу, якщо так узагальнено назвати міркування про час у буддійській традиції, розвивається у зв'язку із сансарою. Оскільки для Дōґена як для наставника дзен, який виходить з принципу "неподвійності", сансара є реальною, причому істинно реальною, то проблема часу у його філософії постає з усією необхідністю та гостротою.

Якщо у класичному буддизмі до проблем часу підходили насамперед з позицій теорії моментальності або під кутом реальності минулого, теперішнього та майбутнього, то Дōґен винайшов власний, цілковито оригінальний підхід. Мислитель розвиває власну філософію "буття-часу" 有時 (удзі), зміст якої полягає у тому, що буття завжди є часом, а час завжди є буттям.

Показано, що однією з особливостей концепції часу Дōґена є включення часу в структуру суб'єкта, тобто час для Дōґен є завжди часом суб'єкта. Проте, оскільки Дōґен вважає реальною лише актуальну реальність, то й час суб'єкта виявляється його миттєвим "тепер" 爾今 (нікон). Ще одним важливим поняттям філософії часу Дōґена є поняття "плину" 經歴 (яп. кьōряку), яке розкриває неперервну динамічну природу часу, як інший бік статичної миттєвості тепер. Доведено, що, згідно з Дōґеном, час має також екзистенційну складову: оскільки буття є водночас часом, а час є завжди "нашим" часом, часом нашого "тепер", то буття, щоб бути, потребує нашого актуального зусилля.

У розділі 4.3. "Опертя на власні сили (自力) та віра (信) у дзен-буддизмі" розвинуто ідею необхідності актуального зусилля суб'єкта у дзен-буддизмі.

Одним з головних принципів дзен-буддизму є опертя на себе, свої власні сили (自力 дзірікі), на противагу принципу опертя на сили іншого (他力 тарікі), поширеному у школах буддизму, в яких релігійний момент переважає над філософським.

Втім, дисертантка обґрунтовує точку зору, згідно з якою принцип опертя на власні сили не суперечить поняттю віри у дзен-буддизмі, адже віра у дзен-буддизмі – це не те, на що ми спираємося ззовні, а те, що тримає нас зсередини, іншими словами, це не віра в когось або щось інше, а віра в себе.

У розділі 4.4. наведено висновки до розділу 4, в якому досліджено низку положень філософії Дōґена, об'єднаних навколо принципу динамічної повноти реальності (ґендзьō-кōан, дзенкі) та принципу особистого зусилля суб'єкта (удзі, дзірікі, "віра"), який доповнює принципи порожнечі та не-подвоєння реальності, пояснюючи як відбувається рух від одного моменту реальності до іншого.

Висновки

У Висновках дисертантка підсумовує результати здійсненого дослідження:

Здійснений у дисертаційному дослідженні аналіз принципів дзен дав змогу по-новому поглянути на дзен-буддизм як на філософію, яка постає на власних принципах, головними з яких є: принцип "не-Я", принцип "порожнечі", принцип "неподвоєння реальності", принцип динамічної повноти реальності та принцип особистого зусилля суб'єкта.

В ході дослідження доведено, що принципи дзен-буддизму, які, істотно відрізняються і навіть суперечать деяким важливим положенням класичного буддизму, водночас є закономірним результатом розвитку філософських принципів буддизму як такого. А отже, у дзен-буддизмі йдеться про розвиток попередньої традиції, і погляд Дōґена на власне вчення як передачу Дгарми Будди є обґрунтованими самою логікою його вчення.

З'ясовано, що мислителі дзен й, зокрема, Дōґен Кіґен переосмислили філософські засади буддизму насамперед у деконструктивному, діалектичному та екзистенційному ключі. Так вчення про "не-Я" (anātman) та про порожнечу (śūnyatā), яке спочатку було спрямоване на зняття ілюзорних установок свідомості щодо речей та їх назв та щодо самодостатнього існування речей, переосмислються як принцип свободи самого мислення. Ідея неподвійності осмислюється діалектично і постає як принцип неподвоєння реальності. Буття в цілому розглядається як результат діяльності активного суб'єкта.

У дослідженні показано, що у своєму філософському вченні Дōґен послідовно дотримувався принципів дзен і тому був змушений переглянути деякі радикальні положення дзен-буддизму, які насправді не відповідають його головним принципам. Зокрема, важливим внеском Дōґена у розвиток філософії дзен-буддизму є повернення дискурсивним структурам статусу реальності.

Результати дисертаційного дослідження дають підстави твердити, що значення філософського доробку Дōґена полягає у тому, що він, хоч й у властивій мислителям дзен метафоричній та парадоксальній манері, гранично розвинув філософські настанови буддизму, а також дзен-буддизму, прагнучи остаточно звільнити його від останніх хибних метафізичних установок.


Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України:

 • Стрелкова А.Ю. Поняття "не-природа будди" у філософії Доґена // Нова парадигма. – 2005. – №. 48. – С. 47–56.

 • Стрелкова А.Ю. Трансформація буддійської концепції анатман у філософії Доґена Кіґена // Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наукових праць. – Вип.49. – К.: Український. центр духовної культури, 2005. – С. 101–112.

 • Стрелкова А.Ю. Японський мислитель дзен – Дōґен Кіґен (філософські засади вчення) // Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наукових праць. – Вип.47. – К.: Український. центр духовної культури, 2005. – С. 72–82.

  Тези доповідей наукових конференцій:

 • Стрелкова А.Ю. "Не-Я" Будди і "не-Я" Дōґена: до проблематики вчення про "не-Я" в буддизмі та дзен-буддизмі // VIІІ Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2004. – С. 41–42.

 • Стрелкова А.Ю. Принцип "порожнечі" у дзен-буддизмі та філософії Дōґена // ІX Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2005. – С. 151–153.


  Анотації


  Стрелкова


 •