LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Проблема оновлення українського суспільства у філософії Лазаря Барановича
Дніпропетровський Національний університетЧорна Лариса сергіївна


УДК 141.7.(477)


Проблема оновлення

українського суспільства у

філософії лазаря барановичаСпеціальність 09.00.05. —

історія філософії

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукДніпропетровськ — 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка Міністерства освіти і науки України на кафедрі філософії.


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

ШЕВЧЕНКО Володимир Ісакович, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, завідувач кафедри філософії.


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

БИЧКО Ада Корніївна,

Київський інститут театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого, завідувач кафедри суспільних наук;


кандидат філософських наук, доцент

ЖИЖЧЕНКО Валерій Петрович,

Національна гірнича академія України, доцент кафедри філософії.


Провідна установа: Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України, відділ історії філософії України, м. Київ.Захист відбудеться "20" квітня 2001р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.11 при Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, пр-т. Гагаріна, 72, ауд.307.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою:. 49050, м.Дніпропетровськ, вул.Казакова, 8.


Автореферат розісланий "17" березня 2001р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Філатов А.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідженняісторії філософії України другої половини XVII ст. зумовлена проблемами, які потребують наукового аналізу, уточнень та додаткових розвідок. Серед них однією із провідних являється проблема оновлення українського суспільства. Наявні наукові дослідження цю проблему намагаються вирішити переважно з точки зору соціально-філософських вченнь, що вироблені в Англії, Німеччині, Франції, Італії, Росії тощо. Проте суспільствознавчі ідеї, котрі розроблялися в українській філософії XVII ст., ще донедавна не вивчалися. Йдеться про соціально-філософські та філософсько-історичні концепції випускників Києво-Могилянської колегії (академії), в тому числі Л.Барановича, який був професором, а з 1650 року її ректором.

Зважаючи на потреби реформування українського суспільства на початку ХХІ століття, вивчення досвіду філософського вирішення Л.Барановичем проблем оновлення українського суспільства в другій половині XVII cт. є важливим світоглядно-теоретичним чинником поєднання поривів сучасної людини до свободи і демократії з кращими надбаннями і традиціями культури українського народу, представленими в його історико-філософському досвіді. Утопія, соціальна мрія і віра у всепереможність освіти та добра в Україні виступають в нього як сутнісна орієнтація, невіддільна від культурного та філософського досвіду всього людства.

Можна навіть наполягати на тому, що соціально-філософські ідеї Л.Барановича та інших українських філософів XVII ст. гармонійно вплітаються в контекст сучасних поглядів і звучать як своєрідна передмова до теперішніх вимог формування такої філософії, моралі і політики, котрі є умовами конституювання в Україні цивілізації нового типу.

Актуальність теми дисертації, таким чином, визначається потребами сучасного українського суспільства в історико-філософських концептуальних ідеях, які б гармонійно включалися в контекст теперішніх пошуків методології подолання кризових явищ в Україні; загальним підвищенням уваги до суспільно-державних перетворень в українській історії та ролі в них наукової спадщини визначних особистостей; необхідністю адекватно визначити цінність творів Л.Барановича для історії української філософії в цілому і, зокрема, в галузі соціально-філософського думання; переорієнтацією освіти України на освоєння джерельної бази національної культури, створеної професорами колегій і академій Києва, Чернігова, Львова, Переяслава, Харкова та інших навчальних закладів XVII-XVIII ст.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана як розділ наукових досліджень з теми "Історія філософії освіти на Лівобережній Україні ( XVII — поч. XХ ст.)" за держзамовленням Міністерства освіти і науки України (код пріоритетного напрямку : 4- галузева; код рівня затвердження програми: МВ; код категорії теми: 1- фундаментальна).

Мета і завдання дослідження полягають в історико-філософській реконструкції вчення Лазаря Барановича про оновлення українського суспільства. Це обумовило необхідність розв`язання таких дослідницьких завдань:

— спеціальний аналіз творів Л.Барановича "Меч духовний " та "Труби словес проповідних" як джерел історії української філософії;

— розгляд стану розробки теми дисертації в науковій літературі;

— визначення методології і методик, використаних в дисертації;

— встановлення соціокультурних та світоглядно-філософських підстав концепції оновлення українського суспільства Л.Барановича.

— співвідношення філософських поглядів Л.Барановича на оновлення суспільного життя України другої половини XVII ст. із західноєвропейськими вченнями;

— з'ясування смислових особливостей філософського вчення Л.Барановича про суспільне оновлення;

— визначення головних чинників оновлення українського суспільства, властивих філософії Л.Барановича;

— вивчення можливостей використання ідей Л.Барановича в річищі сучасної цивілізації та моделей суспільного консенсусу.

Вирішуючи ці завдання, дисертантка ураховує, що кардинальні зміни в українському суспільстві протягом останнього десятиріччя привернули увагу вчених до різних аспектів історико-філософського процесу, а ґрунтовна праця українських філософів, істориків і літераторів упродовж 90-х років ХХ ст. дозволила по-новому підійти до творчості П.Могили, К.Транквіліона-Ставровецького, С.Косова, І.Гізеля, Л.Барановича, І.Галятовського, Д.Туптала, І.Максимовича та інших мислителів XVII ст., котрі були провідниками