LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми

психології релігії (друга половина ХІХ – початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Наука і освіта, 2005. – № 2. – С. 116-123. – 0,5 д.а.

18. Предко О.І. Психологія релігії: стан і перспективи розвитку // Українське релігієзнавство. – К.: Ін-тут філософії НАН України, 2005. – № 1 (33). – С. 69-78. – 0,5 д.а.

19. Предко О.І. Тенденції становлення психології релігії як релігієзнавчої дисципліни // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2005. – Вип. 45. – С. 163-173. – 0,5 д.а.

20. Предко О.І. Віра як релігійний феномен // Українське релігієзнавство. – К.: Ін-тут філософії НАН України, 2005. – № 2 (34). – С. 21-30. – 0,5 д.а.

21. Предко О.І. Психологія релігії в США: теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження // Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія. Жур. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 43. – С. 17-25. – 0,5 д.а.

22. Предко О.І. Екзистенційно-антропологічні виміри релігії в київській академічній та російській релігійній філософії ХІХ - початку ХХ століть // Практична філософія. Науковий журнал. – К.: Центр практичної філософії, 2005. – № 2 (16). – С. 132-138. – 0,5 д.а.

23. Предко О.І. Духовність у святоотцівській традиції // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія : Філософські науки. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – Вип. 8. – С. 166-172. – 0,5 д.а.

24. Предко О.І. Релігійність і духовність: особливості взаємозв'язку // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – Серія : Теорія культури і філософії науки. Наука і релігія: сьогодні і в майбутньому. – Харків: 2005. – № 656. – С. 160-165. – 0,5 д.а.

25. Предко О.І. Релігійні епідемії: їх історичні вияви та сутність // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2005. – Вип. 46. – С. 115-121. – 0,5 д.а.

26. Предко О.І. Аналіз особливостей феномену релігійної віри в світлі психології релігії // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 6-7. – С. 93-99. – 0,5 д.а.

27. Предко О.І. Релігія в екзистенційно-гуманістичній інтерпретації Еріха Фромма // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 6-7. – С. 179-184. – 0,5 д.а.

28. Предко О.І. Духовні вияви проблеми відношення "людина-Бог" в релігійно-філософській традиції // Науковий часопис. НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2005. – Вип. 5 (18). – С. 86-95. – 0, 5 д.а.Статті в інших виданнях, тези і матеріали конференцій:

29. Предко О.І. Традиції як засіб діалогічності культури // Майєвтика в системі психологічних знань. Тези міжнар. наук. конф. – 15-16 квітня. Київ, 1993. – С. 70-71. – 0,1 д.а.

30. Предко О.І. Магія як праоснова народної та нетрадиційної медицини // Народна та нетрадиційна медицина України на сучасному етапі: Наук.-практ. конф. Тези доповідей. – К., 1997. – С. 27-28. – 0,1 д.а.

31. Предко О.І. Взаємозв'язок професіоналізму і духовності: проблема формування // Актуальні проблеми формування особистості студента-майбутнього лікаря ХХІ ст. – Мат. І наук.-практ. конф. Медичного інституту УАНМ (22-23 березня 2000 р.). – С.26. – 0, 1 д.а.

32. Предко О.І. Психологія релігії: особливості предмету дослідження // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – Вип. 36. – С. 73-74. – 0,1 д.а.

33. Предко О.І. Психологічний вимір релігії в курсі "Релігієзнавство" // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип.4. – С. 96-98. – 0,4 д.а.

34. Предко О.І. Проблема витоків психології релігії // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. – Вип. 42-45. Філософія. Політологія. – С. 87-88. – 0,1 д.а.

35. Предко О.І. Логотерапія В.Франкла // Мат. міжнар. конф. "Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості". – Донецьк: Наука і освіта. – 2003. – С. 248-250. – 0,1 д.а.

36. Предко О.І. Релігія в контексті гуманістичного психоаналізу Е. Фромма // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Серія : Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип. 52-53. – С. 59-61. – 0,1 д.а.

37. Предко О.І. Релігія в контексті гуманістичної психології // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Мат. міжнар. наук. конф. "Людина-Світ-Культура" (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К., Центр навч. літ-ри, 2004. – С. 598-599. – 0,1 д.а.

38. Предко О.І. Феномен сакрального в творчості М. Еліаде // Міжнар. наук. конф. "Дні науки філософського факультету 2005" (26-27 квітня 2005 року). Мат. доповідей та виступів. – К., 2005. – Ч. V. – С. 17-18. – 0,1 д.а.

Анотації

Предко О.І. Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

У дисертації вперше проведено цілісний аналіз процесу формування та утвердження психології релігії як релігієзнавчої галузі знання. В контексті відношення "людина – Бог" виявлено передумови ідеї осягнення релігії як психологічного феномена, у яких сходження людини до Бога здійснюється через розкриття можливостей свого внутрішнього "Я", через взаємозв'язок людського та божественного, унаслідок якого здійснюється творення особистості, її преображення.

Прослідковуються різноманітні шляхи та тенденції формування психології релігії як галузі наукового знання, у якій закладались її концептуальні засади, окреслювався сутнісний взаємозв'язок між постановкою проблем і способом їхнього вирішення, підґрунтям якого виступали екзистенційні та гуманістичні пріоритети, які і забезпечували, з одного боку, сталість релігієзнавчо-психологічної традиції, з іншого – сприяли інноваційним тенденціям у процесі наукового поступу.

У дисертаційному дослідженні відстоюється думка, що саме в психології релігії як релігієзнавчій дисципліні, релігійність, пов'язуючись із духовністю, постає визначальним критерієм її проблематики і набуває статусу самовизначення та самоствердження людини. Визначається, що провідною тенденцією вітчизняної психології релігії все більше стає її екзистенційно-особистісна спрямованість, у якій відображається потужна традиція як світової, так і української релігієзнавчої думки.

Ключові слова: "внутрішня" людина, вчуття, релігійна епідемія, "особистісне" переживання, людинотворчість, релігійність,