LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943 - 1964 рр.)

23


ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г. С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИЛуковенко Ілля Геннадійович


УДК 322:281.93:94(477.62)"1943/1964"РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВІДНОСИН НА МАТЕРІАЛАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1943-1964 рр.)
09.00.11 – релігієзнавство
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ-2007


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Донецькому державному інституті штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник член-кореспондент Національної

академії наук України, професор

Шевченко Анатолій Іванович,

ректор Донецького державного

інституту штучного інтелекту


Офіційні опоненти доктор історичних наук, професор

Панченко Петро Пантелеймонович,

професор кафедри історії України та

правознавства Київського міського

педагогічного університету ім. Б. Грінченка

кандидат історичних наук

Вільховий Юрій Віталійович,

докторант кафедри історії України

Полтавського державного педагогічного

університету ім. В. Г. Короленка


Захист відбудеться „25" грудня 2007 року о 14-й годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 при Інституті філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).

Автореферат розіслано „24" листопада 2007 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент О. В. Бучма


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми дослідження. Здобуття незалежності відкрило широкі можливості для вільного розвитку в Україні релігій понад ста різних напрямків. В свою чергу це ставить перед українською державою завдання формування такої системи державно-церковних відносин, яка відповідала б нормам сучасного демократичного суспільства.

На жаль, в сучасній системі державно-церковних відносин в Україні існує ще багато проблем, пов'язаних із комплексом церковно-громадських, церковно-політичних, церковно-правових аспектів як загальнодержавного, так і регіонального вимірів, які своїм корінням сягають недавнього минулого – років соціалістичного суспільства, коли атеїстична ідеологія була державною. Тому актуальною постає проблема подолання складного та суперечливого досвіду державно-церковних відносин тоталітарної доби, на що й зорієнтований Законі України „Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно виникає необхідність ретельного вивчення характеру й форм відносин держави з релігійними організаціями, зокрема православними, у нашій країні в радянські часи.

В цьому контексті набуває особливої актуальності дослідження в історичній ретроспективі регіональних особливостей здійснення державно-церковних відносин, що сприятиме більш повному розумінню сучасних проблем у цій сфері в тому чи іншому регіоні країни. З огляду на це важливого значення набуває вивчення досвіду державно-церковних відносин в індустріальному регіоні Донеччини. Особливості історичного шляху цієї невід'ємної частини України, її етнічного та культурного розвитку призвели до виникнення таких проблем у сфері національного та духовно-релігійного відродження, які не притаманні іншим регіонам. Корені цих проблем можна віднаходити в таких особливостях соціально-політичного та духовного розвитку Донеччини, як урбаністичність, індустріально-промислова орієнтованість економіки, велика поліетнічність, а відтак і полікультурність та поліконфесійність її населення та ін. Специфічні умови формування та неоднорідний склад населення спричинили відірваність його від своїх національних коренів. До того ж, протягом досить тривалого часу акцентувалась і утверджувалася російська культурна орієнтованість розвитку регіону, всіляко применшувалась його належність до України, її культури, її релігійних спільнот. Внаслідок цього менше уваги приділялося питанням національно-духовного розвитку, що призвело до домінування „радянської свідомості" у значної більшості населення краю, відокремлення його духовності від розвитку в загальноукраїнському контексті. Державні інституції Донеччини також прагнули якоюсь мірою відособитися від Києва, виходити на прямі зв'язки з Москвою. Все це, зрозуміло, наклало відбиток на релігійне життя та особливості державно-церковних відносин в регіоні. Залишки цих особливостей збереглися, домінуючою в краї Православною Церквою Московського Патріархату ще більше утверджуються, навіть виявляються у проявах наявних в регіоні сепаратистських настроїв, відкритій підтримці ідей сепаратизму. Відтак важливо досліджувати історичні чинники, що зумовили й привели до того стану, на основі цього визначати й корегувати шляхи включення православ'я Донеччини в контекст загальноукраїнських релігійних процесів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідної роботи кафедри релігієзнавства факультету філософії і релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту „Духовний розвиток особистості в умовах формування ринкових відносин" (номер державної реєстрації 0104U000118) та досліджень полтавської школи релігієзнавців з вивчення історії та природи державно-церковних відносин радянської доби, з якою дисертант мав постійні наукові зв'язки.

Метою дисертації є виявлення специфічних рис та тенденцій, притаманних розвитку відносин радянської держави та її партійних структур з Російською Православною Церквою на Донеччині в 1943-1964 рр.

Відповідно до поставленої мети необхідним постало розв'язання наступних завдань:

- систематизувати та проаналізувати існуючу наукову літературу з питань теми дисертації;

- систематизувати та проаналізувати комплекс наявних історичних джерел з теми державно-церковних відносин радянської доби;

- проаналізувати специфічні риси, напрямки діяльності та розвитку структур Російської Православної Церкви на Донеччині протягом двох повоєнних десятиліть в умовах атеїстичної державної політики щодо церкви, яка впроваджувалася як органами радянської влади, так і партійними структурами;

- проаналізувати особливості діяльності православного духівництва Донеччини переважно в роки утверджуваної М.С.Хрущовом ідеї активної атеїзації країни; дослідити характерні особливості функціонування православних парафій Донеччини в досліджуваний час;

- вивчити особливості фінансово-господарської діяльності Донецької православної єпархії та її парафій в роки