LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та сметрі в українській думці ХІ - ХV століть

такого виходу є відречення від важких реалій життя. Тому зростає тенденція втечі в монастирі.

У Висновках приводяться результати дисертаційного дослідження. Дисертант наголошує, що проблема життя та смерті, особливо давньоукраїнського періоду, виростала із релігією, як з християнством, так і з залишками язичництва.

На основі вивчення давньоукраїнських джерел, знайомства з аналітичною літературою робляться висновки:

  • джерелами формування специфічних давньоукраїнських світоглядних конструктів про життя та смерть в давньоукраїнській духовності, були дві традиції: християнська релігійно-філософська та язичницька релігійно-міфологічна;

  • в язичництві відношення до життя та смерті було специфічне в плані ставлення до власного життя та смерті. Тут людина була захищена родовим світоглядом, про що свідчить колективне визначення покійних предків, що чекають на людину після смерті і допоможуть їй в посмертному існуванні;

  • прихід християнства трансформував язичницькі уявлення про життя та смерть, адаптував та доповнив, а частково і замінив;

  • в XI столітті відчувається значний християнсько-богословський вплив на формування власної давньоукраїнської концепції життя, смерті та безсмертя. Через збільшення інтересу до майбутнього Страшного суду зростає доля робіт присвячених проблемі смерті;

  • в XII столітті збільшується сила світського впливу на цю проблему. Часто ідеї про життя, смерть та безсмертя використовуються не як самоціль, а як допоміжний засіб вирішення інших життєвих проблем. Тому зростає інтерес до питання, що ж є життя, яке воно має бути. З'являється велика кількість настанов та повчань як треба жити "тут" і "зараз", а не тільки після смерті;

  • проблема життя та смерті, а також похідні від неї, як то проблема безсмерття, сенсу життя, вибору соціальних цінностей і т.п. в пізньому середньовіччі, до якого можна віднести період з XIII по XV століття (до поділу Київської митрополії в 1458 р.) виступає як одна з форм вираження зростаючого соціального песимізму. Як причини такого песимізму можна назвати занепад, а потім і розвал Київської Русі, монголо – татарські завоювання, міжусобні конфлікти. Подібні причини часто спонукали до зміщення пріоритетності в сторону потойбічного життя;

  • в діяльності відомих вітчизняних мислителів XI – XV століть, особливо в духовно-творчій можна побачити значний практичний момент в узагальненнях проблеми життя та смерті;

  • зафіксовані в давньоруських джерелах поняття (уявлення) про життя та смерть, з одного боку, є результатом живого досвіду окремого народу, вираженого його найталановитішими представниками, а з іншого – вони, без сумніву, впливали як на їх сучасників, так і на наступні покоління, що свято відносились до Слова, слова сказаного і писаного. Врешті-решт сформувавши цим певний тип світоставлення, специфічно-український (споглядальність, працелюбність, терплячість, життєрадісність, індивідуальну спрямованість, нерішучість, невпевненність).

Проблема життя та смерті посідала чільне місце в духовності східнослов'янського регіону. Вона відіграла значну роль, як було видно на прикладі формування правової системи Київської Русі, у формуванні світогляду як тогочасного населення України, так і слов'янського населення Європи взагалі. В результаті аналізу розвитку цієї проблеми на духовних теренах нашої Батьківщини в XI – XV століттях твердиться про значну роль екзистенційних питань у формуванні не тільки світогляду окремого народу, але і всього людства.

Основні положення і висновки дисертації подаються в публікаціях автора:

1. Вальчук А. Проблема життя та смерті у давньоукраїнській філософській думці та її значення для розуміння трансформації української духовності // Філософські пошуки. Вип. Х. - Львів-Одеса, 1999. - С.203 - 212.

2. Вальчук А. Проблема життя та смерті у запозиченій літературі України ХІ - ХV ст. //Мультиверсум. Філософський альманах. - Вип. 18. - К., 2000. - С.74 - 84.

3. Вальчук А. Проблема життя і смерті в давньоукраїнській філософській думці та трансформація української духовності // Мультиверсум. Філософській альманах. - Вип. 20. - К., 2001. - С. 99-109.

4. Вальчук А. Філософська проблема життя та смерті в давньоукраїнській духовній культурі // Філософські пошуки. - Вип. ХІ - ХІІ. - Львів - Одеса - Хмельницький, 2001. - С.74 - 84.

5. Вальчук А. Християнський вплив на уявлення про життя і смерті та його значення для розуміння трансформації середньовічної української духовності // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. - Вип. 5. - Київ – Полтава, 2001. - С.110 - 123.

6. Вальчук А.М. Уявлення про життя та смерть у давньоукраїнському язичництві // Українське релігієзнавство. № 23. - К., 2002. - С. 22-29.

7. Вальчук А. Проблема життя та смерті у давньоукраїнській думці та її значення для розуміння української духовності // Збірник наукових праць : Філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ, 1998. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 165 - 173.

8. Вальчук А. Роль християнських уявлень про життя та смерть у формуванні світогляду населення Київської Русі // Християнство і культура / Матеріали міжнародної наукової конференції - Київ - Тернопіль, 1998. - С.27 - 30.

9. Вальчук А. Відображення християнських уявлень про життя та смерть у давньоукраїнській філософській традиції // Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції. Книга І (А -М). – Львів: "Логос", 1999. - С.67 - 69.

10. Вальчук А Відображення проблеми життя та смерті через образ благочестивого християнського князя в давньоукраїнській літературі ХІІІ - ХV ст. // Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга 4. - Львів: "Логос" - 2002. - С. 332-335.

11. Вальчук А.М. Роль екзистенційних проблем в державному управлінні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. № 1. - Хмельницький, 2002. - С. 147-150.

12. Вальчук А. Проблема життя та смерті у відображенні сучасних настроїв населення Подільського регіону // Релігія і церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. – Хмельницький, 2002. – С. 165 – 170.


АНОТАЦІЯ

Вальчук А.М. Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та смерті в українській

думці XI –XV століть. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук з спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). Київ,2002.

В дисертації доводиться, що проблема життя та смерті посідає чільне місце в українській думці XI –XV століть. Аналізується специфіка проблеми в рамках релігієзнавчих студій. Досліджуються періоди формування, становлення та розвитку проблеми в