LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна громада: сутність та її історичні форми

спрямованість християнських громад.

Епіцентром єднання християнської громади стає постать Христа. Суть полягала не в тому, щоб прилучитись до страждального Христа, а головним чином у тому, щоб зберегти живий і безпосередній зв'язок з ним.

Для ранньохристиянських громад були характерними відкритість, демократизм, активна місіонерська діяльність і проповідь обраності. Поступово в них формували керівні ланки, з'явилися старійшини-пресвітери, наглядачі-єпископи, сформувався дисциплінарний механізм. Рання християнська громада була зорієнтована насамперед на виконання моральних вимог спільними зусиллями. Саме моральний чинник слугував ядром цілісної ранньої християнської громади, що згодом, через століття, неодноразово підтверджувалося: як тільки криза охоплювала християнську церкву, вона долала її лише в тому разі, коли поверталась до моральних приписів ранніх християнських громад.

7. Мусульманська громада – умма – спільнота всіх мусульман. Це слово вживається в Корані. Так називають у священній книзі мусульман народи, які є об'єктом божественного одкровення. Умма – громада мусульман, громада Муххамеда. Саме нова релігія – іслам – здійснила переворот у всій системі відносин арабів. Утвердження нової релігії дало змогу арабам відчути себе єдиною консолідованою родиною. До речі, релігійно-національній єдності арабів відповідала єдність громадянська. Адже створений Муххамедом громадянський устрій перебував у тісному зв'язку з релігійним. Особливо велике значення для згуртування умми мала постать Муххамеда. З моменту виникнення ісламу на приписах його віровчення розроблялися правила, що регулюють державне й економічне життя, формувалися система політичних органів і установ, право, що закріплювало юридичні норми, юрисдикцію держави, норми моралі й етики, поведінки віруючих і порядок життя громади.


Список праць, опублікованих за темою дисертації


Теремко В. І. До питання про релігійну громаду первісності: рід і тотемізм // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — Вип.. 9. — К., 2001. — С. 60—65.

Теремко В. І. Релігійна громада в соціальній структурі суспільства // Духовність українства: Зб. наук. праць. Випуск третій — Житомир.: Ред. вид. відділ ЖДПУ, 2001. — С. 132—134.

Теремко В. І. Особливості християнської общини як релігійної спільноти // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк: Наука і освіта, 2001. — № 2. — С. 50—55.

Теремко В. І. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Академвидав, 2005 (у співавторстві). — 432 с.

Теремко В. І. Релігія як інтегративний чинник античного полісу // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. Київ. нац. Ун-т ім.. Т. Шевченка. — К., 2006. — № 10—11. — С. 266—270.

Теремко В. І. До питання виникнення тотемізму в філософсько-релігієзнавчому дискурсі // Дні науки філософського факультету. — 2007.: Міжнародна наукова конференція (18—19 квітня 2007 року): матеріали доповідей і виступів. — К.: ВПШ "Київський університет", 2007. — Ч. VII. — С. 114.


Анотації

Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. — релігієзнавство. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2008.

Дисертацію присвячено з'ясуванню феномену релігійної громади, її сутності та основним історичним формам. У результаті досліджень встановлено наявність універсального алгоритму релігійної громади, який найяскравіше виявляється у причинах виникнення та механізмах її формування.

У роботі здійснено аналіз релігійної громади, її співвідношення з релігійним виміром таких понять, як "група", "спільнота", "община", "Організація", розкрито їх взаємозв'язок, звернено увагу на їх можливості в процесі релігієтворення.

Здійснено історичну реконструкцію різних форм вияву буття релігійних громад, з'ясована їх сутність з урахуванням притаманних їм особливостей. Зокрема, це простежується на прикладах формування релігійних громад давнього світу їх функціонування у світових релігіях.

Ключові слова: релігійна громада, тотемізм, каста, античний поліс, сангха, еклесія, умма.


Теремко В.И. Религиозная община: сущность и исторические формы. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. — религиоведение. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. — К., 2008.

Диссертация посвящена изучению феномена религиозной общины, ее сущности и историческим формам. В результате исследования выявлено универсальный алгоритм религиозной общины, который наиболее четко проявляется в причинах возникновения и механизмах ее формирования.

В работе проведен анализ религиозной общины, ее соотношения с религиозным измерением таких понятий, как "группа", "организация", "сообщество", раскрыта их взаимосвязь, акцентировано внимание на их возможности в формировании религии.

Проведена историческая реконструкция различных форм существования религиозных общин, выяснена их сущность и особенности. В частности, это прослеживается на примерах формирования религиозных общин древнего мира, их функционирования в мировых религиях.

Ключевые слова: религиозная община, тотемизм, каста, антический полис, сангха, эклесия, умма.


Teremko V. The religious community: essence and historical forms.


The dissertation for a candidate's degree in philosophic sciences on specialty 09.00.11 – religion science. – Kyiv National University named by Taras Shevchenko. – K., 2008.


The dissertation is devoted to the religious community phenomenon, its essence and main historical forms. The research results have proved the availability of the universal algorithm of religious community that appeared by rise causes and forming mechanisms.

The work analyses religious community and its correlation with such religious concepts as "group", "community", "organization". It also exposes their relationship and emphasizes their importance in religion forming processes.

The historical reconstruction of religious communities' existence forms has been carried out. Their core and special features have been made clear. They are shown by the example of forming ancient religious communities and their functioning in the world religions.


Key concepts: religious community, totemism, caste, antique polis.