LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу

22


Академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти
Козловський Олег Ростиславович
УДК: 130.122
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ І РЕЛІГІЙНІ ПРАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук
Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Інституті вищої освіти АПН України.


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор,

Михальченко Микола Іванович,

Інститут вищої освіти АПН України,

завідувач відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Рибачук Микола Филимонович,

Український гуманітарний інститут,

проректор, професор кафедри гуманітарних дисциплін


кандидат філософських наук,

Мудрак Вадим Іванович,

Національний аграрний університет,

доцент кафедри філософії


Провідна установа: Національний технічний університет України (КПІ), кафедра філософії.


Захист дисертації відбудеться 31.05.2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 456. 01 Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9 (зал засідань вченої ради, 9-й поверх).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.


Автореферат розісланий 30.04.2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, доцент Л.С.Горбунова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Актуальність теми цього дисертаційного дослідження зумовлена як причинами універсального характеру, так і конкретно-історичними особливостями соціального функціонування релігії в посткомуністичній Україні. Універсальний світоглядний аспект цієї теми пов'язаний із загальною духовною кризою, яку переживає все людство і яка зумовлена тими процесами, котрі вже кілька десятиліть поспіль багато західних мислителів (насамперед, французьких) діагностують за допомогою понять "смерть філософії", "смерть утопії", "смерть ідеології".

Очевидно, що в цій соціально-філософській "діагностиці" йдеться про деконструкцію "проекту Просвітництва", що його деякі теоретики (наприклад, Ю.Габермас) ототожнюють із "модерн-проектом". Криза "історичної ідентичності" людства полягає в тому, що "постмодерн" являє собою не проект, а знакову відмову від досягнень Просвітництва і взагалі від моністичних систем думки. В наслідок цього подекуди за плюралізмом "постмодерну" приховується визнання світоглядної порожнечі, "що заповнюється ідеологічними "симулякрами" (термін Ж.Бодрійяра).

Серед цих негативних визначень сучасного "духовного ландшафту" цілком обгрунтовано виникає питання стосовно долі релігії, щодо того, в якій формі може існувати релігійна свідомість на сучасному етапі духовного розвитку людства, і яку неоднозначну роль відіграє релігія за ситуації цього духовно-ціннісного вакууму. Адже кажучи про руйнацію просвітницького проекту, не можна нехтувати тим, що цей проект у своїх первинних передумовах передбачав перспективу цілковитого вивільнення з-під влади релігійних уявлень як наслідку досягнення Суб'єктом повної автономії й заміну цих релігійних реліктів "плодами розумної духовної роботи" (З.Фрейд).

Трансформація класичного "автономного суб'єкта" в суб'єкта "нарцисичного споживання" (С.Жижек) спричинилася до складних сценаріїв співвідношення секуляризації та "ререлігієзації" в сучасній західній цивілізації, до появи ультрафундаменталістських проектів як зворотного боку феномена глобалізації.

Соціальне функціонування релігії на пострадянському просторі, й зокрема в Україні, повною мірою відтворювало проблеми становища релігії і релігійної свідомості в сучасному суспільстві, доповнені специфічними проблемами посткомуністичної державності – відсутністю звичної універсальної ідеології, гострим соціальним дискомфортом і відчуттям апатії, зумовленими соціально-економічними суперечностями та посиленням соціально-економічної нерівності. З іншого боку, соціальна "легітимація" релігії, зростання її позитивного образу в суспільній свідомості, розширення церковної мережі й збільшення кількості релігійних конфесій визначили претензії релігії на роль цієї відсутньої ідеології, на роль соціально-політичного "інтегратора" й основного національного "ідентифіканта", завдяки чому багато хто з дослідників почав уживати термін "релігійне Відродження".

Для того, щоб зрозуміти що відповідає цьому терміну в українській реальності необхідно відповісти на такі питання: "Чи можливе відродження "автентичної релігійності" без урахування постмодерністських релігійних "симулякрів" або її політизованих аналогій після десятиліть напівпідвального існування релігійної свідомості і Церкви за умов комуністичного режиму?", "Якою є міра впливу цієї релігійності на формування духовних цінностей і нової національної й державної ідентичності в посткомуністичних державах?", "Якими є межі державного управління формуванням релігійності та засоби впливу держави міжконфесійні відносини?", зрештою, "Якими є реальні тенденції соціального функціонування релігії в сучасній Україні?"

Проте порушені питання не можуть дістати науково обгрунтованих відповідей без виходу за межі ідеологеми "релігійного Відродження" й без звернення до узагальнених, базових і, нібито, розв'язаних питань релігієзнавства і соціальної філософії: "У чому полягає сутність релігії, й чим вона відрізняється від інших форм суспільної свідомості (моралі, філософії, ідеології)?", "У чому полягає специфіка релігійної свідомості та як вона співвідноситься із релігійними практиками?" Теоретична важливість порушених питань, з одного боку, й практична нагальність розв'язання низки важливих проблем міжконфесійної взаємодії в Україні (зокрема, проблеми розколу християнських конфесій, проблеми створення Єдиної Християнської Помісної Церкви в Україні) – з іншого, якраз й зумовили вибір