LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України)

22ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИГАВРІЛОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА


УДК 215+141.113 (477)


РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

В КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

(НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ)Спеціальність 09.00.11 — релігієзнавство
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук


Київ — 2007

Дисертація є рукописом


Робота виконана у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії

імені Г.С.Сковороди НАН України.


Науковий керівник доктор філософських наук, професор

Филипович Людмила Олександрівна

завідувач відділу проблем релігійних процесів в Україні

Відділення релігієзнавства Інституту філософії

імені Г.С.Сковороди НАН України

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

ЧернійАнатолій Михайлович

заступник директора Природничо-гуманітарного інституту Національного аграрного університету, завідувач кафедри політології та соціології


кандидат філософських наук, доцент,

Здіорук Сергій Іванович

завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень


Провідна установа: Національний університет „Києво-Могилянська

академія ", кафедра філософії та релігієзнавства.


Захист відбудеться "16" березня 2007 року о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий "16 " лютого 2007 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук, доцент

БУЧМА О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Cтруктурні зміни в духовному житті світу та України відображають парадигмальні напрямки розвитку суспільства на глобальному і локальному, спільнотному та індивідуальному рівнях. У цій неповторній динаміці трансформаційних процесів особливої ваги набуває розгляд питань, пов'язаних із особливостями сучасної свідомості, в тому числі й релігійної, яка в умовах постмодерну набирає нових якісних рис у всіх формах свого вияву.

Сьогодні, коли релігія і церква активно повертаються до різних сфер суспільного життя і стають важливими маркерами ідентифікаційних пошуків людини, релігійна свідомість в протистоянні із секуляризмом, матеріалізмом та сцієнтизмом перетворюється на вагомий альтернативний світській свідомості чинник, намагаючись утвердитися знову в культурному, ідеологічному та політичному просторі.

Будь-які – кардинальні і малопомітні – зміни в індивідуальній та суспільній свідомості, що зумовлені різними обставинами, зокрема науково-технічною й антропологічною революціями, утвердженням світоглядного плюралізму, законодавчо зафіксованою і гарантованою більшістю країн свободою совісті і віросповідання, стають предметом уваги багатьох наук. Стан і новітні тенденції в розвитку релігійної свідомості цікавлять не тільки релігієзнавців чи психологів, соціологів чи юристів. Державний інтерес до проблеми демонструє влада. Крім того, самі церкви вже не можуть не враховувати в своїй діяльності тих трансформацій, яких зазнає світоглядне поле. Сучасний віруючий – освічена людина, обізнана в багатьох сферах знань і суспільного життя. Його релігійна свідомість є результатом різновекторної і багаторівневої взаємодії світської культури, що визначає життєвий світ віруючого, і конфесійної релігійної культури, яка, знаходячись в центрі цього світу, трансформує його.

Найінтенсивніший період процесу кристалізації релігійної свідомості припадає на студентські роки – унікальний екзистенційний час, коли закладаються духовно-ціннісні преференції людини, її рівень культури, ступінь включеності до соціуму, міра готовності до суспільнозначимої праці. Студентство потенційно є найінтелектуальнішою і найактивнішою частиною соціуму, яка визначатиме перспективу його розвитку на десятиліття. Тому свідомість студентів можна розглядати вірогідною основою світоглядної моделі суспільної свідомості майбутнього, прогнозуючи водночас і стан релігійності суспільства, і тенденції її розвитку.

Як специфічна соціокультурна спільнота, яка характеризується тимчасовістю свого соціального статусу, інтенсивністю та широтою контактів, нестачею власного життєвого та соціального досвіду, практичних навичок, мінливістю орієнтирів поведінки, а разом з тим допитливістю, потягом до розширення знань, полярним баченням проблем та намаганням їх вирішити в найбільш радикальний спосіб, максималізмом, перебільшеною оцінкою власної думки, конфронтаційністю щодо старших, студентство найбільш яскраво генерує та презентує новітні ідеї, передові погляди. Це відбивається на кількісних та якісних показниках релігійності суспільства. В умовах кризи релігійної спадковості зростає інтерес молоді до нетрадиційної релігійності, в якій вона прагне відшукати співзвучні з часом концепції світу і людини.

Опинившись в епіцентрі значних суспільних перетворень, студентство шукає способи і шляхи входження в сучасну реальність, таку неоднозначну, полікультурну (в нашому аспекті й поліконфесійну), з сукупністю різних поглядів на одні й ті ж явища. Сьогодні, коли більшість моральних проблем людини вважаються сферою її особистої екзистенції (у тому числі й релігійна приналежність), коли мас-медіа та комп'ютерні засоби комунікації радикально змінюють життя особи, розвиток її потреб, мотивацій, емоційно-інтелектуальну сферу, все менше залишається фундаментальних цінностей, на які можна опертися молодій людині. Релігія, своєчасно відповідаючи на виклики сучасності, забезпечує прогресуюче засвоєння людиною релігійних догм і норм, самоорганізуючу системну цілісність її свідомості, формування таких необхідних нині її складових, як толерантність.

Глобалізація всіх сфер життя, зокрема його релігійного сегменту, спонукає осмислювати внутрішні українські процеси в контексті світових зрушень, співставляючи