LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України)

динаміку релігійних трансформацій із загальними тенденціями. Це актуалізує міжнародні виміри даної теми. Адже за умов інтенсивного міжкультурного та міжрелігійного обміну постає необхідність формування позитивного образу України в очах світової громадськості у багатоманітті усіх її проявів. Зважаючи на те, що про українську релігійну культуру та духовність, зокрема про сутність тих процесів, що відбуваються в духовному житті студентської молоді України, мало що відомо поза її межами, запропоноване дослідження, покриваючи цю інформаційну прогалину, набуває додаткової актуальності.

Отже, визначальним чинником для обрання даної теми стало усвідомлення дисертантом необхідності наукового аналізу процесів, пов'язаних із трансформаціями духовного світу людини, її релігійної свідомості, та врахування ним наявного зниження інтересу вчених до зазначеної проблематики, показником чого є відсутність сучасних досліджень релігійної свідомості українського студентства.

Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України є безпосереднім, оскільки дисертація виконувалась в контексті планової теми „Релігія в процесі глобалізаційних процесів сучасності" (2003-2005 рр., №0103U000219).

Мета і завдання праці. Метою дослідження є з'ясування особливостей релігійної свідомості сучасного українського студентства та новітніх тенденцій її змін і розвитку в проекції індивідуального й суспільного буття за умов світоглядного плюралізму.

Виходячи з мети, основні завдання теми дослідження були зведені до необхідності:

  • ознайомившись із станом наукової розробки проблеми, запропонувати найбільш оптимальне розуміння феномену релігійної свідомості, категоріально й операційно відобразивши її суть, типологізувати її вияви, вибрати адекватні методи і методологію дослідження цього духовного явища;

  • визначити зміст релігійної свідомості сучасної студентської молоді; встановити залежність ідейно-понятійного наповнення свідомості від регіональних особливостей України, специфіки віроповчального та церковного впливу, типу навчального закладу;

  • з'ясувати основні чинники формування релігійної свідомості та причини змін традиційного релігієвибору студентства, що впливають на його конфесійно-релігійну самоідентифікацію;

  • аналізуючи вплив глобалізаційних і секулярних процесів на релігійну свідомість сучасного студентства, виокремити провідні тенденції її розвитку;

  • виходячи із структури релігійної свідомості, дослідити характерні ознаки трансформацій кожного з її піделементів, визначивши специфіку та ієрархічну залежність останніх;

  • окреслити перспективи функціональності наявної релігійної свідомості студентства в майбутній післявузівській соціальній дійсності.

Об'єктом дослідження є релігійна свідомість сучасного студентства як специфічної соціально-культурної спільноти українського суспільства.

Предметом дослідження є стан та тенденції трансформацій релігійної свідомості сучасного українського студентства в умовах світоглядного плюралізму і останніх змін релігійної картини світу.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проводилося на стику різних галузей релігієзнавчої науки, зокрема філософії релігії, психології релігії та соціології релігії. Тому в роботі використовувалися переважно загальні методи гуманітарних досліджень: порівняння, аналіз й синтез, абстрагування, узагальнення та ін. На етапі вирішення окремих дослідницьких завдань застосовувався типологічний аналіз (визначення і класифікація типів релігійної свідомості сучасної студентської молоді); порівняльний аналіз (визначення специфічних характеристик релігійної свідомості студентства); історико-генетичний аналіз (дослідження чинників і тенденцій розвитку релігійної свідомості сучасного студентства); структурно-функціональний аналіз (дослідження функціональної ролі релігійної свідомості); системний аналіз (концептуалізація поняття релігійної свідомості). Продуктивними виявилися такі методи соціологічного дослідження, як опитування, зокрема анкетування, спостереження, метод конференцій тощо.

Аналіз феномену здійснений із застосуванням традиційних для вітчизняної релігієзнавчої школи принципів: об'єктивності, історизму, позаконфесійності, світоглядного плюралізму.

Наукова новизна. Будучи результатом взаємодії вихідної батьківської релігійної культури, секуляризованої світської освіти та оточення, що визначає життєвий світ і світобачення молодої людини, релігійна свідомість студентства постає як певна сукупність переважно неструктурованих сакралізованих знань про природне і соціальне довкілля, світ та його надприродну основу, що виявляє себе фрагментарною релігійною вірою, синкретичними релігійними переконаннями та ситуативним релігійним досвідом. При цьому релігійна свідомість студентства як концептуальне ядро його світогляду піддається суттєвим трансформаціям, спричиненим ситуацією релігійного постмодерну, а відтак характеризується неоднорідністю, нестійкістю, амбівалентністю, еклектичністю, синкретичністю, постанням нових видів релігійності.

Комплексне філософсько-релігієзнавче дослідження феномену релігійної свідомості сучасного українського студентства дало можливість сформулювати низку теоретичних положень, що відзначаються науковою новизною:

  • існуючі світські підходи до релігійної свідомості обмежують її виключно відображальними та пасивними характеристиками, консервують та ідеалізують її зміст, актуалізують лише її інтелектуально-раціональний елемент, виключаючи інтуїтивно-ейдетичний чинник, а тому потребують в своєму використанні подальшої концептуальної корекції. Оптимальне розуміння релігійної свідомості, не виключаючи класичні визначення її як певної структурованої або неструктурованої сукупності ідей, поглядів, теорій тощо, враховує необхідність доповнення об'єктивованих у відповідній релігійній культурі норм і правил релігійного мислення й поведінки суб'єктивованими через релігійну та конфесійну самоідентифікацію ознаками релігійності свідомості. Останні піддаються різноманітним методам наукового дослідження, найбільш доказовими з яких постають соціологічні;

  • релігійна свідомість людини змістовно постає як система бачення і сприйняття нею надприродного через визнання Його присутності в світі як Творця і Промислителя, визначальника такого сенсу життя індивіда, яке гарантує світлу есхатологічну перспективу. Насправді нормативно-релігійний спосіб відношення до світу зазнає різноманітних впливів, доповнень, а отже змін, які приводять до втрати чіткої межі між буденним та концептуальним рівнем свідомості, що, в свою чергу, виявляє