LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України)

більшості компенсаторно-терапевтичну функцію, в якій особливо наголошується здатність релігійних засобів підтримати людину у скрутну хвилину, або тоді коли вона не може самотужки справитися з життєвими проблемами чи негараздами. А це означає, що за нинішніх умов релігія не формує ціннісного ядра особистісної структури сьогоднішнього студентства або не сприймається ними такою.

У Висновках містяться узагальнюючі положення, які випливають з розгляду автором релігійної свідомості; виділяються основні структурні елементи релігійної свідомості сучасної молоді; подаються стислі характеристики типів релігійної свідомості, їх соціокультурних детермінантів та з ними пов'язаних філософських рефлексій; виокремлюються основні поняття, із врахуванням яких здійснювався запропонований у дисертації аналіз релігійної свідомості сучасного студентства.

В дисертації доведено, що:

 • основними складовими сучасної релігійної свідомості є аксіологічний плюралізм, синкретизм, гетерогенність, динамізм.

 • переважна більшість віруючих різних релігій (конфесій) має розмите уявлення про їх догмати, тобто ті віросповідальні істини, що є базовими, аксіоматичними і мають сповідуватися всіма віруючими даної конфесії як фундаментальні положення їхньої релігії;

 • релігія для більшості студентства асоціюється здебільшого з певними етичними настановами, а її доктринальні й практичні компоненти мають другорядне значення;

 • належність студентської молоді до традиційних релігій детермінована тісним зв'язком релігійної і національної самосвідомості, за якого релігія з усіма її складовими виступає не тільки як власне релігійна система, а як звичайне культурне середовище, національний спосіб життя.


Основні положення дисертації висвітлені автором у таких публікаціях:


 • Гаврілова Н. Релігійність сучасної студентської молоді // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Вип.163-164: Філософія. – С. 203-205.

 • Гаврілова Н. Релігійний плюралізм як ознака сучасного громадянського суспільства та роль студентства в його утвердженні // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 203-204: Філософія. – C. 36-39.

 • Гаврілова Н. Розвиток православної освіти в сучасній Україні // Українське релігієзнавство. – 2005. – №4. – С. 242-256.

 • Гаврілова Н. Державно-церковні відносини в оцінках молодого покоління // Релігійна свобода. Наук. щорічник. – К., 2006. – №10: Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. – С. 142-145.

 • Гаврілова Н. Релігійність сучасного українського студентства в соціологічному вимірі // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 301-302: Філософія. – С. 211-217.

 • Гаврилова Н. Особенности религиозного сознания современного украинского студенчества // Материалы XIIІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". – М., 2006. – Т. 1. – С. 398-400.

 • Гаврілова Н. До питання про правові засади викладання християнської етики в середній школі // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Сер.: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 112-115.

 • Гаврілова Н. Специфіка молодіжної православної свідомості в глобалізованому суспільстві // http://www.risu.org.ua/ukr/study/religstudy/article;9108.

 • Гаврілова Н. Духовна освіта в реаліях державно-церковних відносин // Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. – К., 2004. – С. 261-265.

 • Гаврілова Н. Характер сучасної молодіжної релігійності та її вплив на формування нового типу духовності // Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві. Матеріали міжн. наук. конф. (м. Чернівці, 18-19 квітня 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 105-111.

 • Гаврілова Н. Особливості студентських духовних шукань в умовах трансформації українського суспільства // Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива – К., 2005. – С. 202-208.

 • Гаврілова Н. Релігійність сучасної студентської молоді: релігійний ренесанс чи секуляризація? // Проблемы управления многоэтничными сообществами в условиях глобализационных и цивилизационных вызовов. – Симферополь, 2006. – С. 51-53.

 • Гаврілова Н. Українська православна молодь між секуляризацією і релігійними відродженням // Українці: перед викликами ХХІ століття: Зб. ст. конф. – К., 2006. – С. 287-294.АНОТАЦІЯ


Гаврілова Н.С Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2007.

Дисертація є комплексним дослідженням, що присвячене з'ясуванню особливостей релігійної свідомості сучасного українського студентства. У ньому розкрито вплив трансформаційних процесів на релігійну свідомість сучасного молодого покоління, розроблено термінологічну базу дисертаційного дослідження, проаналізовано різні підходи до поняття релігійної свідомості, з'ясовано її місце в структурі всього релігійного комплексу.

В контексті аналітичних можливостей релігієзнавчого підходу, його принципів та критеріїв осмислення досліджено проблему релігійної свідомості в її сутнісних рисах та формах прояву. Виявлено зміни у розумінні релігієзнавчого тлумачення релігійної свідомості, що донедавна зводились до відображальних та пасивних характеристик інтелектуальної сфери, у зв'язку з чим вона втрачала креативність та здатність до трансформацій. Доводиться, що оптимальне розуміння релігійної свідомості, не виключаючи класичні визначення її як певної структурованої або неструктурованої сукупності ідей, поглядів, теорій тощо, враховує необхідність доповнення об'єктивованих у відповідній релігійній культурі норм і правил релігійного мислення й поведінки суб'єктивованими через релігійну та конфесійну самоідентифікацію ознаками релігійності свідомості. Виділяються догматично-теологічний та ціннісно-орієнтаційний елементи релігійної свідомості сучасної молоді; подається класифікація релігійної свідомості з урахуванням її соціокультурних та якісних характеристик і пов'язаних з цим філософських рефлексій.

Ключові слова: релігійна свідомість, сучасне студентство, світоглядний плюралізм, трансформаційні процеси, структурні компоненти релігійної свідомості, релігійна самоідентифікація, конфесійна