LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖЕРНОВЕЙ Євген Георгійович
УДК 811.133.1:2(083.72)

РЕЛІГІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ:

ГЕНЕЗА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ

Спеціальність 10.02.05 – романські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ – 2003

Дисертацією є рукопис.Роботу виконано на кафедрі теорії і практики перекладу

з романських мов ім. М. Зерова Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олександр Іванович, завідувач кафедри

теорії і практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

ПОМІРКО Роман Семенович,

завідувач кафедри французької філології Львівського національного

університету ім. І. Франка МОН України
кандидат філологічних наук, доцент ПРИПИШНЮК Яків Іванович,

доцент кафедри французької філології Київського національного

лінгвістичного університету МОН УкраїниПровідна установа: Харківський державний педагогічний

університет ім. Г.С. Сковороди Міністерства освіти і

науки України, кафедра романської філології.


Захист відбудеться "19" вересня 2003 року о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "15" 08 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук Н.П. Неборсіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Дослідження закономірностей розвитку термінологічних систем окремих галузей знань та їх ролі у становленні літературної мови є однією з найважливіших проблем сучасного мовознавства. Серед теоретичних досліджень найбільший інтерес становлять ті, що відображають результати лінгвістичного аналізу спеціальної термінології. За останні десятиліття в українському мовознавстві з'явилось чимало наукових праць, у яких розглядаються як загальні теоретичні питання термінології, так і різні галузеві терміносистеми (роботи Т.Р. Кияка, А.В. Крижанівської, А.С. Д'якова, Т.І. Панько, Л.О. Симоненко та інших). Подібні проблеми є об'єктом дослідження і романського мовознавства, зокрема на матеріалі французької (праці Г.А. Александрової, Л.К. Богдановської, В.Г. Мищенко, Р. Лесажа, А. Мейе, П. Скока), іспанської (В.Р. Шишкова, Р.Т. Поповича) та інших мов.

Важливими складовими робіт теоретичного та практичного характеру є: систематизація тієї чи іншої терміносистеми, дослідження її джерел, лексико-семантична та поняттєва інтерпретація її структури, з'ясування продуктивних засобів термінотворення.

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку вітчизняного мовознавства характеризується підвищеним інтересом до вивчення релігійної термінології. Це пояснюється тими соціальними змінами, які відбуваються в нашій державі (здобуття незалежності України, її розбудова як демократичної держави, забезпечення конституційного права і свободи віросповідання). Віра є одним із базових концептів культури (Ю.С. Степанов), а мова і релігія вважаються важливими формами суспільної свідомості. Тому дослідження процесів становлення і функціонування терміносистеми релігії будь-якої мови є актуальним у теоретичному і практичному плані.

Релігійна термінологія сучасної французької мови (далі –РТСФМ) не була ще предметом системного лінгвістичного дослідження ні в зарубіжному, ні у вітчизняному мовознавстві. Окремі роботи зарубіжних дослідників (М. Боссарда, С. Данієля, Р.Р. Лаверня, Ж. Трепеля, Ж. Ліхтенштейна, Р. Лесажа та ін.) мають вузький спеціалізований характер і не подають повного опису РТСФМ. У вітчизняній романістиці ця тема взагалі не була розроблена.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію було виконано в рамках наукової теми "Європейські мови і культури в контексті глобалізації світових процесів", яку розробляє група філологічних кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код 01 БФ 0147-01).

Мета і завдання дослідження.Мета роботиполягає у комплексному лінгвістичному аналізі РТСФМ як підсистеми лексики загальнолітературної мови, зокрема історії її формування на різних етапах розвитку французької мови, її граматичної і лексико-семантичної структури та функціонування в сучасному французькому мовленні.

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань:

1. З'ясувати шляхи формування та джерела оновлення РТСФМ в конкретні історичні періоди і здійснити періодизацію історії становлення РТСФМ.

2. Встановити на генетичному рівні кількісне співвідношення латинського, власне французького і запозиченого елемента в РТСФМ.

3. Виявити засоби і способи словотворення релігійних термінологічних одиниць (далі – РТО) французького утворення, виділити лексико-граматичні і семантичні типи релігійних термінів і здійснити їх класифікацію за тематичними групами.

4. Проаналізувати особливості функціонування РТО у текстах сакрального стилю (частотність їх вживання, співвідношення моносемії і полісемії, розвиток конотативних значень, характер синонімічних і антонімічних зв'язків РТО).

Об'єктом дослідження є релігійна термінологія сучасної французької мови.

Предметом дослідження єпроцес формування і динаміка становлення РТСФМ, її генетична і лексико-семантична структури та функціональні особливості.

Матеріалом дослідження є термінологічний матеріал, який добирався із сучасних енциклопедичних словників французької мови (Larousse, 1990, Maxidico, 1996), а також із словників релігійних термінів (Dictionnaire de la Bible, 1928, Dictionnaire de thologie catholique, 1903-1972) і біблійних словопокажчиків (Concordance des Saintes Ecritures, 1965). Для функціонального аналізу РТО і розкриття закономірностей їх семантичного розвитку укладено частотний словник РТО у сакральному