LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування

стилі, а також використано приклади з Біблії, різних релігійних видань і літературних творів усіх історичних періодів розвитку французької мови. Картотека фактичного матеріалу налічує 1582 карток. Добір матеріалу здійснювався методом суцільної вибірки з сучасного енциклопедичного словника Маxidico і доповнювався лексичними одиницями з інших джерел. Повний глосарій аналізованих термінів подається в додатку до роботи.

Методи дослідження зумовлені поставленими завданнями, теоретичною спрямованістю роботи і мають комплексний характер. Дескриптивно-емпіричний метод дозволив описати формальні, генетичні, семантичні та функціональні характеристики термінологічних одиниць. За допомогою методу порівняльно-історичного аналізу встановлено походження термінів, а методом структурного моделювання описано різні словотворчі процеси в межах аналізованої терміносистеми. Метод компонентного аналізу застосовано для визначення складників семантичної структури релігійних термінів та їх актуалізації у тексті.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проаналізовано терміносистему релігії сучасної французької мови, її джерела, шляхи формування та збагачення і особливості її функціонування. Простежено процес становлення РТСФМ у зв'язку з розвитком релігії й теологічної науки, описано її лексико-семантичні характеристики; з'ясовано особливості морфологічної будови релігійних термінів (структурні типи, моделі та їх продуктивність); виявлено специфіку функціонально-семантичного поля релігії в жанрах сакрального стилю (літургійному, навчально-богословському), а також у творах художньої літератури та публіцистики.

Теоретичне значення. Дослідження є внеском у розбудову французького термінознавства. У ньому виявлено роль мовних і позамовних чинників у процесі формування РТСФМ, подано дефініцію релігійного терміна, запропоновано періодизацію розвитку релігійної термінології, здійснено її тематичну класифікацію.

Практична цінність роботиполягає в тому, що її результати можуть бути використані під час читання курсів з лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики, на практичних заняттях з термінології та перекладу як на факультетах мовної спеціалізації, так і в навчальних закладах теологічної освіти. Практичне значення визначається також перспективою використання отриманих результатів у лексикографічній практиці (для укладання двомовного словника релігійних термінів).

Публікації і особистий внесок дисертанта. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано десять робіт, з них 5 статей у фахових виданнях, а також словник релігійної термінології.

Апробація роботи. Положення дисертації обговорювалися на наукових конференціях: "Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва" (Київ, 2001), "Семантика мовного знака в порівняльному аспекті" (Київ, 2001), "Освітньо-виховний та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ століття" (Чернівці, 2001), а також на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з романських мов Київського національного університету з 1999 по 2002 рік.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. РТСФМ є динамічною системою, яка формувалася впродовж десяти століть (ІХ-ХХ ст.) і яка розвивається у зв'язку із розповсюдженням релігії як соціально-історичного явища, з одного боку, і з розширенням діяльності церкви та розвитком теологічної науки – з іншого боку.

2. Основою формування і сучасного розвитку РТСФМ є латинська, власне французька і частково іншомовна лексика.

3. У складі РТСФМ для утворення нових термінів застосовуються ті ж словотвірні моделі, що й у нетермінологічній лексиці. Найбільшою продуктивністю в системі релігійних термінів відзначається суфіксальне термінотворення.

4. Залежно від наявності релігійних і нерелігійних значень релігійні терміни мають гомогенну або гетерогенну семантичну структуру.

5. На функціональному рівні релігійні терміни актуалізуються у текстах сакрального стилю, який включає літургійний та навчально-богословський жанри. РТСФМ є структурованою системою, що відповідає потребам науково-теологічного і духовного внутрішньоконфесійного та міжконфесійного спілкування.

6. У процесі функціонування і в залежності від типу текстів та універсальності вживання в них РТО виділяється функціонально-семантичне поле сакральності.

7. Особливостями функціонування РТСФМ є висока частотність інтернаціональної термінології (латинського і грецького походження), вживання термінів-оказіоналізмів, не зафіксованих у словниках, розширення або звуження семантичного значення термінологічної одиниці. Ці явища і процеси свідчать про відносну самостійність РТСФМ як підсистеми загальнолітературної французької лексики.

Обсяг та структура дослідження. Мета і завдання дослідження зумовили структуру дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (252 позиції), додатка (словника релігійних термінів сучасної французької мови). Загальний обсяг роботи 258 сторінок, обсяг основного тексту – 172 сторінки. Дисертація містить 17 таблиць.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність, мета і завдання, методи наукового пошуку, визначається новизна, теоретичне і практичне значення роботи, формулюються положення, що виносяться на захист; представлено матеріал дослідження, його структуру, апробацію основних положень дисертації.

Перший розділ "Теоретичні засади сучасного термінознавства і проблеми періодизації історії французької релігійної термінології" присвячено аналізові найзагальніших проблем сучасного термінознавства. У ньому подано необхідні теоретичні передумови та понятійний апарат дослідження: визначаються поняття "термінологія", "терміносистема" і "номенклатура", схарактеризовано термін як мовну одиницю і релігійний термін як специфічну одиницю мови, обгрунтовано необхідність системного дослідження РТСФМ і подано короткий нарис історії і методики аналізу релігійної термінології в українському та зарубіжному мовознавстві.

Релігійна термінологічна одиниця визначається як слово або словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям будь-якої релігії або релігієзнавчої науки. Вона вступає у системні відношення з іншими подібними словами або словесними комплексами й утворює з ними замкнену систему, що характеризується, як правило, високою інформативністю, точністю та нейтральною експресивністю. Як відкрита терміносистема, що відображає соціальне явище, релігійна термінологія допускає для деяких термінів полісемію, синонімію, антонімію, емоційний та переносний зміст.

У сучасному термінознавстві найбільш поширеним є системний і функціональний підхід до вивчення термінів. Необхідно чітко розрізняти систему мовних одиниць в цілому і їх функціонування зокрема (О.І. Чередниченко), тому в роботі досліджуються спочатку терміносистема релігії (тобто системні характеристики її елементів), а потім її функціональні особливості в межах семантичного поля сакральності.

Об'єктом дослідження є