LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування

одиниць від усієї кількості даної терміносистеми. Дослідження цих 498 термінів у плані їх словотворчої будови проводилось на основі класифікації афіксального і безафіксного словотворення. 386 (77,05%) одиниць утворені способом суфіксації, префіксації та парасинтезом, що кількісно виражається таким чином:

1) суфіксальним способом, який характерний для всіх частин мови, утворено 368 (77,51%) одиниць: vanglisme(+-iser) – дієслова, bibliquement (+-ment) – дієприкметники;

2) префіксальний спосіб – 13 (2,61%) одиниць, характерний для іменників (anticlricalisme<anti-+clricalisme), прикметників (incroyant<in-+croyant) і дієслів (rechristianiser<re-+ christianiser);

3) префіксально-суфіксальний спосіб, або парасинтез – 5 одиниць (1,00%), характерний тільки для дієслів (dsacraliser< d-+sacral+-iser).

Описано також і безафіксне словотворення, за кількома типами якого утворено 112 (22,49%) одиниць, а саме:

1) усічення (регресивна деривація) – спосіб утворення нових термінологічних одиниць шляхом відкидання частини твірної основи; цим способом утворено 12 (2,41%) термінів і він характерний тільки для іменників: confesse<confesser,rforme< rformer,suspense< suspenserта інші;

2) словоскладання, яким утворено 30 (6,02%) одиниць всіх РТО французького утворення; цей різновид словотвору є характерним тільки для іменників і прикметників, наприклад: Fte-Dieu<Christ+logos, bienheureux<bien+heureux та ін.;

3) морфолого-синтаксичний спосіб термінотворення (конверсія або непряма деривація), суть якого полягає у виникненні нового слова внаслідок переходу слова чи певної його форми з однієї частини мови в іншу (субстантивація, адвербіалізація, ад'єктивація тощо); цим способом утворено 64 (12,86%) одиниці як іменників, так і прикметників: croyant– part. рrs. від croire, crucifi – part. pass відcrucifier, consacrant – part. рrs. відconsacrer, lu – part. pass відlire та ін.;

4) синтаксичний спосіб, за яким утворено 79 (4,99%) іменних і дієслівних словосполучень, які відрізняються від однослівних термінів тим, що репрезентують складні поняття і явища відокремлено, за допомогою двох чи більше слів, з'єднаних синтаксично-семантичним зв'язком: ange gardien, chapelle ardente, renouveau charismatique, entrer dans les ordres.

З цих даних видно, що основою формування РТСФМ стала релігійна лексика латинської мови разом з термінами французького утворення – усього 1378 (87,11%) РТО.

Запозичені терміни складають 204 (12,89%) одиниці. У складі РТСФМ виявлено, за класифікацією Д.С. Лотте, три типи запозичень: терміни, утворені із запозичених елементів: doxologie, thophilantrope, polythistе; терміни – власне запозичення: adventiste, bairam, bonze, brahmane; терміни–кальки іншомовних термінів: libre-penseur. Серед запозичених з інших мов РТО (крім латинських "книжних" слів) виділяються такі групи: а) запозичення з античних мов – усього 91 (5,81%) РТО: з давньогрецької – 47 (2,97%): apocryphe, apologie, apostasie, apostat n., adj., apostolat, apostolique, aptre, archange, archanglique, archeveque, archimandrite, archipretre, ascte, athe, baptme, basilique, bible; давньоєврейської – 21 (1,33%): allluia n., interj., cabale, bionite, den, goy n., adj., hanoukka, hassidim, kabbale, kacher, karaite, kippa, massore, nabi, schol, taleth, targum, tephillim, tohu-bohu; санскриту – 19 (1,20%): avatar, bouddha, bouddhique, bouddhisme, bouddhiste n., adj., brahmane, brahmanique, brahmanisme, hinayana, jain n., adj., karma, linga, mahayana, mandala, nirvana, sati, sikh; б) запозичення з романських мов – усього 13 (0,82%) РТО: capucin, crdence, in petto, olivetain, pieta, tavaiolle, trirgne.; в) запозичення з германських мов – усього 38 (2,4%) РТО: mthodisme, non-conformiste n., adj., pauliste, presbytrianisme, presbytrien n., adj., puritain n., adj., puritanisme, quaker, revival; г) запозичення з арабської мови – усього 26 (1,77%) РТО: babisme, charia, chiisme, chiite n., adj., coran, coranique, djihad, fakir, hadith, halal, hgire, imam, islam, kharidjisme, mahdi, ramadan, roumi, saben, sunna, zawiya; д) запозичення з інших мов – усього 36 (2,21%) РТО, напр.: китайської: tao, yin; монгольської: dalai-lama; персидської: derviche, mazden та інших.

На морфологічному рівні (за частинами мови) у складі РТСФМ встановлено такий кількісний розподіл одиниць: іменники – 1160 (73,32%): abbaye, Dieu, darbisme; прикметники – 304 (19,22%): cultuel, pastoral, pascal; дієслова – 100 (6,32%): croire, prier, maner; прислівники – 15 (0,95%): bibliquement, dogmatiquement, hirarchiquement; вигуки – 3 (0,18%): allluia, amen, Jsus. У структурному відношенні у складі РТСФМ наявні: 1) терміни – прості слова: adamisme, basilique, canoniser; 2) терміни-композити: Ave Maria, judo-chrtien, prie-Dieu; 3) терміни-словосполучення: thologie dogmatique, signe de la croix.

За семантичною структурою всі 1582 РТО з 2498 значеннями поділяються на: 1) релігійні терміни з гомогенною семантичною структурою – 1045 (66,06%) одиниць, 1275 (51,04%) значень; для них релігійні значення є єдиними в семантиці (напр.: abbatial adj. relig. абатський; absoute subst. 1. сath. відпущення гріхів; 2. сath. молитва); 2) релігійні терміни з гетерогенною семантичною структурою – 537 (33,94%) одиниць, 1223 (48,96%) значень (напр.: immortel subst. 1. relig. Бог; 2. gn. член академії; 3. bot. рослина). У цих РТО на основі релігійних значень (всього 669, 26,78% значень) розвинулись певні нерелігійні значення термінологічного або загальномовного характеру (всього 554, 22,18% значень), які в роботі не аналізуються.

На лексико-семантичному рівні РТСФМ 1944 (77,82%) значення є релігійними із певною номінативною функцію позначення таких тематичних груп (далі – ТГ) термінів: 1) ТГ релігієзнавчих термінів з позначкою relig. – 1583 (63,37%) одиниць: christianisme, Bouddha, Dieu; 2) ТГ теологічних термінів з позначкою teol. – 98 (3,92%) одиниць: damne, damnation; 3) ТГ літургійних термінів з позначкою liturg. – 82 (3,29%) одиниць: аnamnse, aspergs; 4) ТГ термінів, що називають специфічні явища католицизму з позначкою cath. – 136 (5,44%) одиниць: batification, chandelleur; 5) ТГ термінів на позначення канонічного права з позначкою dr. сanon. – 23 (0,92%) одиниць: fulmination, indult; 6) ТГ термінів окультних знань з позначкою occult. – 22 (0,88%) одиниці: аstrologique, devin, magie та ін. Решта 554 (22,18%) значень є загальномовними (з позначкою gn.): abysse, adorer, consacrer або термінологічними з інших галузей знань: (з позначками: dr. – absolution; bot. – allluia, hist. – autodaf та інші).

У третьому розділі "Функціональні особливості релігійної термінології сучасної французької мови в тексті" аналізуються деякі аспекти функціонування РТО у двох різновидах текстів сакрального стилю: тексти книг Нового Заповіту і тексти навчально-богословських і науково-теологічних праць. Укладений частотний словник РТСФМ на основі загального