LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування

тексту обсягом 223989 слововживань, з яких кількість релігійних терміновживань становить 16860 (17,5%) одиниць. Установлено, що в тексті загальна кількість РТО збільшилось на 192 (12,13%) одиниці у порівнянні з кількістю 1582 одиниці на рівні системи мови (словника). Збільшення відбулось за рахунок вузькоспеціальних термінів: asebeia, dcrtiste, dharme, orignisme, parabasia, paraptoma, ponria, upanishad, samkhya, і нових термінологічних словосполучень: collge d'anciens, assembles synodales, regime presbytrien, pouvoir sacr, cole monastique, grand vehicule mushotocu.

Релігійні терміни разом з іншими мовними засобами утворюють у тексті систему номінації сакральних явищ і дій, тому для аналізу вводиться поняття "функціонально-семантичне поле сакральності" (далі – ФСПС). На основі аналізу універсальності вживання РТО в названих типах текстів і частотності їх функціонування встановлено, що ядро ФСПС складають біблеїзми (найбільш універсальні РТО, що функціонують як у Святому Письмі, так і в усіх інших текстах). Проте на рівні системи їх кількість складає лише 292 (16,46%) РТО: ange, autel, bnir, chair, ciel, coeur, croire, dieu, esprit, foi, grce, intelligence, jugement, juste, justice, loi, monde, mort, pch, pcher, pre, prtre, prophte, puissance, sagesse, saint, salut, sauver, seigneur. На функціональному рівні вони реалізують 14981 терміновживань у тексті, або 88,85% усіх одиниць тексту.

Центр ФСПС становлять християнізми – терміни, що виражають різні християнські поняття, але які не зустрічаються у словниковому складі Біблії. Таких одиниць у словнику є 1298 (73,16%). Вони передають поняття різних галузей християнства (канонічного права, теології, католицизму) на окремих етапах його поширення: abbesse, batification, oratoire. Сюди входять 192 нові терміни, що були виявлені в процесі аналізу всіх текстів. На функціональному рівні християнізми покривають 1481 (8,78%) терміновживань у тексті.

Периферію ФСПС, 184 (10,38%) одиниці, складають релігієзнавчі терміни нехристиянських релігій: bonze, islam; терміни окультних наук та вірувань: astrologie, conjurer; філософсько-релігійні терміни атеїстичного світогляду: athe, irreligion. Встановлено, що в тексті частотність функціонування термінів нехристиянських релігій складає 2,37% (398 вживань).

У синтагматичному аспекті частотний аналіз функціонування генетичних пластів РТО в тексті виявив перевагу РТО латинського і власне французького походження (16600 або 98,45% усіх слововживань у тексті). Функціональною особливістю цих пластів є те, що значна частина з них належить до термінів-інтернаціоналізмів – 477 (30,15%) одиниць у системі, що покривають 3058 (11,84%) слововживань у тексті. Критерієм їх виділення є схожість за формою і змістом у більшості мов, зокрема в слов'янських, романських і германських мовах. Найчисленнішу групу інтернаціональних одиниць становлять терміни, які утворені на лексичній основі латинської та грецької мов або за допомогою греко-латинських елементів як: baptisme, orthodoxe, monothїsme. Тенденція інтенсивного використання інтернаціоналізмів у французькій термінології виявилась у період ХІХ-ХХ ст.

На лексико-семантичному рівні встановлено, що в тексті частка вживання іменників зростає на 8,3% за рахунок оказіональних термінів (авторських неологізмів і запозичень), що підтверджує переважання поняття сутності над поняттями ознак і дій. Однією з основних ознак терміна на цьому рівні є його моносемічність, яка в роботі розглядається як наявність лише одного релігійного значення безвідносно до кількості інших нерелігійних значень РТО. Моносемічні термінологічні значення можуть проявлятися в тексті таким чином: 1) як однозначні РТО з гомогенною семантичною структурою (abbesse, acolytat, adamisme) – 859(54,3%) одиниць, 859 (34,39%) значень; 2) як однозначні РТО з гетерогенною семантичною структурою – 437 (27,62%) одиниць, 437 (17,49%) значень: Таким чином, однозначні РТ складають разом в РТСФМ 1296 (81,92%) одиниць з 1296 (51,88%) релігійними значеннями. У тексті однозначні РТО кількістю 410 (46,01%) одиниць покривають 5979 (35,84%) терміновживань.

При функціонуванні в аналізованому текстовому матеріалі проявляється багатозначність РТО, під якою розуміємо наявність двох і більше релігійних значень, незалежно від кількості інших, нерелігійних значень у семантичній структурі даної РТО. Полісемічні релігійні терміни мають такі семантичні структури: 1) полісемічні РТО з гомогенною семантичною структурою – 186 (11,76%) одиниць, 416 (16,65%) значень; 2) полісемічні РТ з гетерогенною семантичною структурою – 100 (6,32%) одиниць, 232 (9,29) значень. Таким чином, багатозначні РТО складають разом 286 (18,08%) одиниць і 648 (25,94%) усіх значень РТСФМ. У тексті виявлено 481 (53,99%) полісемічну РТО. Вони покривають 10881 (64,16%) терміновживань.

З явищем полісемії в релігійній термінології тісно пов'язана лексична омонімія. У межах РТСФМ виділяється: власне внутрішньосистемна омонімія: baptistaire – baptistre, ordinand – ordinant; міжгалузева омонімія, коли релігійний термін співпадає з однозвучним терміном інших галузей наук: adamite (relig.) – adamite (gol.); функціонально-стильова омонімія, коли омонімами виступають релігійний термін і однозвучне слово загальновживаної лексики: abb – abe.

Розвиток внутрішньосистемної полісемії відбувається: через: метонімію – catholicit, glise, vangile; метафору – mystique, navette, baptme de l'esprit; розширення значення – pnitence, а міжсистемної – через розширення значення: rvlation; переносне вживання релігійних значень: dmon, purgatoire.

На базі певних семантичних змін в окремих загальновживаних словах виникають нові термінологічні значення, наприклад, найменування близьких родичів, зокрема frre, soeur, mre, pre у текстах Нового Заповіту поряд із загальновживаним значенням отримують нові семи на позначення духовного зв'язку між людьми, який в очах Бога є вагомішим ніж кровна близькість. Термін croix завдяки мотиваційним смисловим імпульсам Нового Заповіту доповнюється широкою палітрою інших, які трансформують його в місткий багатоплановий символ. Нові значення цього слова пов'язані з тією роллю в духовному світі, яку відіграє поняття хреста як знаряддя страти Божого Сина. Набір сем, які становлять у різних контекстах основні компоненти символічного значення слова croix утворюють досить довгий ряд: символ християнської релігії, хресне знамення, тяжкі випробування тощо. У тексті Нового Заповіту функціонують ще такі значення цього терміна: примирення людей із Богом, викуп людства від гріхів, звільнення від спокус світу.

Семантика релігійних термінів, на базі яких утворюються загальновживані фразеологізми зазнає образного та емоційного переосмислення: dire amen tout, discuter du sexe des anges, dresser des autels qn, prcher dans le dsert.

Аналіз фактичного текстового матеріалу дає підставу зауважити, що явище синонімії та антонімії є характерною ознакою релігійної термінології. І це пояснюється тим, що релігія є поширеним соціальним явищем із відповідною мовою, а не вузькоспеціальною наукою, у якій термін може бути не тільки однозначним. У дослідженні синонімії в складі РТСФМ дотримуємось думки,