LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійний аспект духовних пошуків (на матеріалах української та російської художньої літератури 60-80-х років)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ім. Г.С.СКОВОРОДИ
На правах рукопису

УДК 21. 009: 316. 37
ЗВОНОК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ДУХОВНИХ ПОШУКІВ

(НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60–80-х РОКІВ)


спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство
АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукКИЇВ-1999
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному педагогічному університеті ім.
М.П. Драгоманова (кафедра культурології)


Науковий керівник - доктор філософських наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Закович Микола Михайлович,

-завідувач кафедри культурології

НПУ ім. М.П. Драгоманова


Офіційні опоненти:

1.Доктор філософських наук Дулуман Євграф Каленикович -професор кафедри філософії Українського аграрного університету;

2.Кандидат філософських наук Кирюшко Микола Іванович - старший науковий співробітник Інституту етнонаціональних і політичних досліджень НАН України


Провідна установа – Cхідноукраїнський державний університет,

м. Луганськ, кафедра філософії і соціології

Захист відбудеться " 29 "червня 1999 р. о "14" год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.161.03 в Інституті філософії ім.
Г.С. Сковороди НАН України (252001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту філософії ім.

Г.С. Сковороди НАН України (252001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).


Автореферат розісланий "26" травня 1999 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат iсторичних наук Надтока Г.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальнiсть теми дослiдження. Духовнi пошуки особистостi як можливiсть осягнення людської сутi в нових конкретно-iсторичних умовах набувають особливої актуальностi. Прагнення до гуманiзацiї суспiльства, утвердження прiоритету загальнолюдських цiнностей стимулює iнтерес до культурного аспекту формування особистостi. Сучасне суспiльство, що перебуває в станi кризи, потребує мислячої, духовно багатої особистостi, яка вiдчувала б вiдповiдальнiсть за соцiально-полiтичний і економiчний розвиток країни, за збереження духовної культури народу. Проголошення Верховною Радою Декларацiї про державний суверенiтет України поклало початок державотворенню української нацiї. А це неймовiрно складне в сучасних умовах завдання потребує невiдкладного розв'язання питань щодо чинникiв формування особистостi. У зв'язку з цим актуальною видається проблема релігійних духовних пошукiв особистостi, що набуває особливого значення останнiм часом, коли помiтне посилення впливу релiгiї на духовнi аспекти становлення Української держави.

У iсторiї культури людства духовнi пошуки по праву можна назвати однiєю з ключових тем. Звернення до неї власне так чи iнакше були дискусiєю про цiлi та цiнностi, спосiб життя та сутність життєрозумiння, пошук смислу життя та iдеалу, яка проходить через всю iсторiю людства. Цим обумовлена потреба у дослідженні релігійних духовних пошукiв особистості з точки зору загострених суперечностей ХХ столiття.

Постановку такої свiтоглядної проблеми, як духовнi, зокрема, релiгiйнi пошуки, здiйснюють мистецтво i лiтература, звичайно, специфiчними порiвняно з фiлософiєю засобами. Процеси, які відбуваються в суспільстві, знаходять своє вираження в художній літературі. Здiйснивши її фiлософський аналiз, можна бiльш чiтко уявити проблеми сучасного буття, зокрема, тi, що виникають у духовнiй сферi.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена такими чинниками:

- у світоглядному відношенні суспільство перебуває на роздоріжжі: світогляд радянської доби втрачено, а новий світогляд суспільства перебуває у стані формування. Повсякденно політики, вчені, релігійні діячі декларують підвищення ролі релігії у духовному житті особи, але відсутнє розуміння механізму реалізації об'єднуючої функції релігії. Пошук шляхів реалізації цієї функції художніми методами здійснює сучасна художня література, починаючи з 60-х років;

-у соціальному плані вивчення релігійного аспекту духовних пошуків засобами художньої літератури у 60-80-ті роки показує визрівання сучасного розмаїття релігійного життя в надрах радянського суспільства, яке перебувало у глибокій кризі, насамперед духовній;

-у гносеологічному аспекті розуміння пізнавальних інтенцій сучасної людини неможливе без дослідження їх формування протягом останніх десятиріч, що найповніше змальовано саме засобами художньої літератури.

Духовнi пошуки в лiтературi завжди мали антропоцентричну спрямованiсть, оскільки натуралiстичне, соцiально-iсторичне пiдгрунтя релігійних духовних пошуків аналiзується не відокремлено, а у спiввiдношеннi з людиною, як онтологiчний вимiр її духовностi. Релігійні духовнi пошуки постають у дослiдженнi не як предмет теоретичних спекуляцiй, а в життєво-практичному планi морального самовдосконалення особистостi, випробування i становлення людського духу. Оскiльки найактуальнішою частиною духовних пошукiв були i залишаються проблеми, пов'язанi iз особистісним зверненням до Бога, вони й стали об'єктом дослiдження дисертанта.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дослідження є складовою частиною планової теми "Проблеми світоглядного виховання в сучасних умовах", над якою працює під керівництвом проф. Заковича М.М. кафедра культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Мета та завдання дослiдження. Метою дисертацiї є здійснення комплексного філософського аналізу природи релігійних духовних пошуків, з'ясування їх змiсту і форм прояву в художній літературі 60-80-х років ХХ ст., а також їх впливу на формування моральних якостей і світогляду особистості.

Для досягнення цієї мети автор поставив такі завдання:

- проаналiзувати основні дослідницькі підходи та філософсько-методологічні основи вивчення проблеми;

- з'ясувати сутність і структуру поняття "духовні пошуки" та "релігійні духовні пошуки";

- на матеріалах української та російської художньої літератури 60-80-х років дослідити чинники, що впливали на вияв і характер релігійних духовних пошуків;

- з'ясувати морально-світоглядну значимість релігійно-духовних пошуків в умовах невизначеності соціально-моральних орієнтирів.

Наукова новизна дослiдження. Філософський аналіз української та росiйської художньої лiтератури 60-80-х рокiв виявив пласт духовних пошукiв, ціннісним центром яких став їх релігійний аспект, спрямований на моральні орієнтири життєдіяльності, на розкриття їх значення в індивідуальному бутті, визначення релігійної віри як смисловизначальної основи на шляху виходу із стану стагнації суспільства і деградації особи, до відтворення зрощеного народною мораллю і збагаченого християнською етикою почуття соборності людської особистості.

В межах проведеного дослідження автором здобуто результати, що складають елементи новизни:

1. Духовні пошуки в суспільстві