LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву

13
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Бурлак Світлана МиколаївнаУДК 291.7
Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність

та форми прояву09.00.11 – релігієзнавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук
Київ – 2005Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент,

Предко Олена Іллівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, кафедра релігієзнавства.


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,

Марченко Олексій Васильович,

Черкаський національний університет

Імені Б. Хмельницького, кафедра філософії;


кандидат філософських наук

Токман Володимир Валеріович,

Національний інститут стратегічних досліджень,

Головний консультант відділу гуманітарної

політики.


Провідна установа – Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, кафедра культурології,

Міністерство науки і освіти України, м.Київ.

Захист відбудеться "28листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Україна, м.Київ, вул.Володимирська, 60, ауд. 330

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий "_25_" жовтня 2005 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.О. Шашкова

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми дисертаційного дослідження. Докорінні зрушення, що здійснюються в сучасному світі, передбачають звернення до людського виміру суспільного буття і, насамперед, до такого важливого чинника духовності, як релігія. Безперечно, вона відіграє важливу роль у соціокультурному просторі. Зокрема, це стосується сучасного етапу, коли відбувається помітне піднесення ролі релігії в житті суспільства. Проте варто відзначити, що початок ХХІ століття, на жаль, ознаменувався масовими терористичними актами, в яких не останню роль відіграв релігійний чинник. Людство прийшло у ХХІ століття з великим вантажем знань, відкриттів, і однак треба констатувати, що сьогодні ми маємо досить багато невирішених важливих теоретичних питань, які раніше розглядалися доволі фрагментарно. Саме до них належить і проблема релігійного фанатизму.

Економічно-політична ситуація сьогодення є благодатним підґрунтям для крайніх виявів релігійних почуттів. Нестабільність та кризові обставини спонукають людину відшукувати ті сфери, в яких вона може відчути себе захищеною та впевненою. Колосальні політичні катаклізми, війни, які призвели до небачених дотепер людських утрат, загострення глобальних проблем сучасності, загроза третьої світової війни, поява та поширення зброї масового знищення, наближення екологічної катастрофи - ось далеко не повний перелік проблем, що постають перед сучасною цивілізацією. У цьому контексті релігійний фанатизм призводить до не менш жахливих та небезпечних наслідків не лише на масовому, а й на індивідуальному рівні, коли відбувається процес трансформації життєвих цінностей людини, втрати її особистісних якостей. Використовуючи ці проблеми, численні релігійні місії намагаються заповнити порожнечу в духовному світі людини. Цей процес доволі неоднозначний, часто призводить до ще глибшої антропологічної деструкції.

Глибокі та радикальні зміни, які відбулися на теренах України, актуалізують вироблення нової парадигми в поясненні сутності людини, її місця та ролі в суспільстві, де одним із визначальних чинників є релігійний. Загальна картина стану різних релігій і віросповідань у нашій країні (православ'я, уніатство, мусульманство, баптизм, католицизм, новітні релігійні рухи тощо) є підґрунтям для міжконфесійної боротьби й виховання релігійних фанатиків як своєрідної зброї в цій боротьбі. Ми починаємо розуміти, що релігія сьогодні виконує своєрідну функцію психологічного оберега для окремого типу людей, зокрема для фанатиків. Отже вивчення і аналіз такого явища, як релігійний фанатизм, сьогодні потребує неупередженого релігієзнавчо-психологічного дослідження.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася в системі наукових досліджень кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в руслі теми "Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть" (державний реєстраційний номер 01БФ041-01).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в релігієзнавчо-психологічному аналізі сутнісних особливостей релігійного фанатизму, з'ясуванні та обґрунтуванні форм його прояву.

Реалізація означеної мети зумовила необхідність розв'язання наступних завдань :

проаналізувати особливості релігієзнавчих і теологічних інтерпретацій термінологічного ряду "фанатизм - фанатик- фанатичність";

з'ясувати психологічний механізм формування фанатизму як релігійного феномену та розкрити його сутнісні особливості;

розглянути взаємозалежність між фанатизмом та релігійністю, з'ясувати їх визначальні характеристики і роль у людському житті;

проаналізувати форми прояву релігійного фанатизму, розкривши змістовне наповнення кожного з них.

Об'єктом дисертаційного дослідження є релігійний фанатизм.

Предметом дослідження є релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву означеного феномену.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять роботи сучасних філософів-релігієзнавців: В. Бондаренка, М. Заковича, А. Колодного, Л.Конотоп, В. Лубського, О. Марченка, В.Москальця, О. Предко, А. Сафронова, В.Токмана, Є. Торчінова науковими розробками яких в галузі психології релігії автор послуговувався, досліджуючи феномен релігійного