LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів

дало можливість розробити концептуальну версію функціональної ролі релігії в соціумі як соціальної технології розв'язання буттєвих проблем, що ґрунтується на інтуїтивно-символічних засадах світосприйняття та здатна розв'язувати життєво назрілі проблеми через забезпечення не силового, а морально-етичного спрямування соціально-економічної поведінки.

Зважаючи на функціональну перспективність релігії як у традиційному, так і у сучасному соціумі, у роботі здійснений пошук тих організаційних форм, яких вона може набувати в процесі своєї ґенези в різні історичні періоди та в різних цивілізаційних контекстах. У межах соціосинергетичного дискурсу на прикладі християнства релігія тлумачиться як багаторівневе, нелінійне соціальне утворення, яке в процесі генези здатне набувати адаптивних форм соціального інституту "тіла", тобто колективного, емпіричного статусу, або соціального інституту "особи", тобто надколективного, надемпіричного, символічного статусу адекватно різним соціокультурним практикам.

На ґрунті вивчення місця та ролі релігійного чинника в процесах соціокультурної детермінації економічної поведінки в різних цивілізаціях виділені наступні моделі релігійно обумовленої соціально-економічної поведінки як ендогенні "відповіді" суспільств на глобалізаційні "виклики": вестернізована, або прозахідна, консервативна, або самобутня, модернізована, або адаптована та екологічна. Запропоновані варіанти реакцій різних суспільств на виклики з боку глобалізації є диференційованими і можуть варіювати від повного прийняття ринкових цінностей, традицій західнохристиянських країн до жорсткої опозиції та радикального протистояння екзогенним впливам, що віддзеркалює гетерогенність соціокультурних систем різних суспільств, а також необхідність гармонізації різних релігійних ідентичностей у процесі інтенсифікації "зіткнення цивілізацій".

Виявлені у роботі особливості ґенези української православної господарської етики надали змогу означити її як етично-раціональну, у творенні якої брали участь як православні, так і західнохристиянські конфесії. Зроблений висновок про те, що українська православна трудова аскеза тяжіє до загальноєвропейських ринкових засад, але із необхідністю врахування в економічній діяльності соціальних питань. Акцент на морально-етичній складовій економічної поведінки може вберегти суспільство від спокуси вбачати засади соціального благополуччя лише в матеріальному достатку, а значить може сприяти посиленню почуття соціальної відповідальності у економічних агентів.

За умов відкритого інформаційного простору та поширення в українському суспільстві ліберальних ринкових цінностей актуальним стає звернення до ендогенних релігійних важелів регулювання соціально-економічної поведінки, котрі апелюють до морально-етичних цінностей. Запорукою ефективного проведення економічних реформ в Україні є здатність ринкової системи адаптуватись до специфічних соціокультурних потреб суспільства, зважати на традиційні чинники регулювання соціально-економічної поведінки, серед яких чільне місце займають православні цінності, орієнтовані на культ громади, родинних цінностей, аграрної праці, шляхетності, доброчинності, милосердя тощо. В противному випадку спроби ефективної ринкової трансформації будуть марними.


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:


Грабовець О. Значення моральних важелів регулювання економічної поведінки в період трансформації українського соціуму // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: ДАККіМ, 2001. – С. 17 – 26.

Грабовець О. Релігійні концепції економічної діяльності (теорії самобутньої економіки) // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". – 2002. – № 543. – С. 120 – 126.

Грабовець О. Технологія релігійної символізації соціальної свідомості // Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 27. – Запоріжжя, 2002. – С. 44 – 53.

Грабовець О. Християнство в соціосинергетичному контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 113 – 119.

Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №3. – С. 111– 122.


АНОТАЦІЯ


Грабовець О.В. Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертація присвячена обгрунтуванню інноваційної версії впливу релігійного чинника як символічної форми світосприйняття на соціально-економічну поведінку в різних цивілізаціях за умов глобалізаційних викликів.

Досліджено, що норми та цінності, які регулюють соціально-економічну поведінку, можуть коливатись у діапазоні від пріоритету суто матеріальних до позаматеріальних чинників адекватно соціокультурним особливостям генези конкретних суспільств. Запропонована концептуальна версія функціональної ролі релігії в соціумі як соціальної технології розв'язання буттєвих проблем, що ґрунтується на інтуїтивно-символічних засадах та здатна розв'язувати життєво назрілі проблеми через забезпечення морально-етичного спрямування економічної поведінки.

Виходячи із розуміння релігії як ефективної соціальної технології розв'язання буттєвих проблем, що актуалізує внутрішньоособистісні чинники соціального контролю, здійснено аналіз щодо визначення місця та ролі релігійного чинника соціально-економічної поведінки в різних цивілізаціях за умов глобалізаційних викликів. На тлі трансформаційних процесів, що здійснюються в Україні, окреслена залежність між ефективністю ринкових реформ та необхідністю задіяння інтегруючого потенціалу соціального інституту православ'я, його здатністю адаптуватись до викликів часу.

Ключові слова: релігійний чинник, соціально-економічна поведінка, символічна форма світорозуміння, соціальний інститут, глобалізація, цивілізація, трансформація, господарська етика, традиції.


АННОТАЦИЯ

Грабовец О.В. Религиозный фактор социально-экономического поведения в условиях глобализационных вызовов. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2003.

В дисертации предложена инновационная версия концепции