LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

закривала шлях до багатоаспектного і об'єктивного аналізу конфліктів як чинника розвитку будь-якої суспільної сфери. Брак фундаментальних теоретичних напрацювань у цій галузі наразі неможливо компенсувати двома десятиліттями дослідницької свободи.

Таким чином, релігієзнавчі розвідки щодо природи і виявів соціально-релігійних, міжконфесійних конфліктів у перехідних країнах, характеру і наслідків трансформації релігійно-конфесійної сфери потребують систематизації та концептуалізації, розробки належного категоріального й методологічного апарату, комплексного аналізу проблем детермінації, типології, динаміки, функцій релігійних конфліктів, обґрунтування шляхів і засобів їх врегулювання та попередження. З огляду на те, що релігійні конфлікти є невід'ємною складовою історичного розвитку, константою сучасного поліконфесійного середовища, закономірною ознакою ближнього майбутнього, обрана дисертанткою тема постає як актуальний і самостійний напрямок наукових досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах планових досліджень "Культура українського суспільства: сутність, національна своєрідність, функції, закономірності розвитку" (1999-2004 рр., № держреєстрації 0106U000693). Виконавець кафедра філософії та педагогіки Національного транспортного університету.

Крім того, дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з плановими науковими темами Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: "Тенденції розвитку релігії і релігійності в українському суспільстві" (2000-2002 рр.; № держреєстрацiї 0101U002661); "Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності" (2001-2003 рр., № держреєстрацiї 0163U000219); "Релігійний фактор в контексті політичного життя і духовних трансформацій українського суспільства: історія, стан, перспективи" (2004-2006 рр., № 0102U004093); "Стан і прогнози релігійних процесів України на ближнє десятиліття" (2005-2007 рр., № 0106U000627).

Мета і завдання дослідження.Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному дослідженні та визначенні рушіїв, детермінант, типів, закономірностей перебігу релігійних конфліктів у європейських країнах перехідного типу в цілому і в Україні зокрема.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

  • проаналізувати і порівняти вироблені науковою та богословською думкою підходи до розуміння природи релігійного конфлікту;

  • базуючись на міждисциплінарному підході, визначити сутність, структуру, типи, функції релігійних конфліктів;

  • обґрунтувати актуальність та концептуальні засади релігієзнавчої теорії конфлікту (конфліктології релігії) з огляду на потребу системного аналізу природи, детермінант та соціальних наслідків релігійних конфліктів;

  • охарактеризувати специфіку релігійних конфліктів у перехідному геополітичному ареалі; зміну їх якісних та кількісних ознак у глобалізаційну епоху;

  • визначити комплекс зовнішніх і внутрішніх конфліктогенних чинників, що впливають на розвиток релігійного середовища у суспільствах перехідного типу та детермінують релігійні конфлікти;

  • узагальнити закономірності перебігу релігійних конфліктів; показати зв'язок генезису і динаміки релігійних конфліктів із фазами посткомуністичних перетворень;

  • визначити вплив релігійних конфліктів на суспільно-релігійні процеси, зокрема на інституціювання сучасної конфігурації релігійної мережі;

  • осмислити роль поліконфесійності як конфліктогенного чинника в сучасних перехідних суспільствах;

  • обґрунтувати принципи і засоби управління релігійними конфліктами, в тому числі шляхи оптимізації релігійних відносин в українському суспільстві.

Головна проблема, яка вирішується у дисертації – виявлення сукупності функціональних чинників, які обумовлюють генезис, динаміку та специфіку релігійних конфліктів у транзитних суспільствах європейського геоареалу, а також засоби їх можливого врегулювання. Основна проблема обумовлює об'єкт і предмет дослідження.

Об'єктомдослідження є релігійні конфлікти, що розгорнулися на теренах перехідних країн у контексті радикальних геополітичних змін кінця ХХ – початку ХХІ століть. Предметом дослідження є закономірності їх генезису, типи, специфіка і вплив на сучасні релігійні процеси, шляхи і засоби оптимізації міжконфесійних відносин.

Методи дослідження. Об'єкт і предмет дисертаційного дослідження обумовили його методологічні засади. Дисертаційне дослідження має міждисциплінарний характер, проведене на стику філософії, релігієзнавства, соціології, політології, конфліктології. Комплексний характер дослідження визначив вибір загальнонаукових та спеціальнонаукових методів дослідження.

Робота ґрунтується на базових принципах і методах академічного релігієзнавства, а саме: наукової об'єктивності, що забезпечило багатоаспектне розкриття природи і поліфункціональності релігійних конфліктів; позаконфесійності і світоглядного плюралізму, що дозволило проаналізувати і порівняти наукові і богословські підходи до розуміння релігійних конфліктів та визначити шляхи їх врегулювання; цілісності й системності, які надали можливість осмислити релігійні конфлікти у перехідних суспільствах як особливий суспільно-історичний феномен; структурного і функціонального аналізу, що дозволило розкрити структурні компоненти і функції релігійних конфліктів; компаративного аналізу, який застосовувався при дослідженні загального і специфічного у детермінації та динаміці релігійних конфліктів у різних перехідних суспільствах.

Окрім цих всезагальних та особливих методів, дисертанткою використані й специфічні методи: поєднання історичного і логічного способів осягнення релігійних відносин; синтез ретроспективного і перспективного аналізу релігійних процесів; системно-класифікаційний та описово-аналітичний методи; метод соціального моделювання; метод діагностики соціального середовища тощо. Застосовувалися такі загальнологічні методи наукового пізнання як формалізація, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний, аналізу і синтезу, аналогії, індивідуалізації й узагальнень.

У дисертації здійснено концептуальний аналіз джерельної бази; творчо переосмислені засоби та результати вивчення феномену релігійних конфліктів соціологічною, історичною, політологічною, етнологічною науками із застосуванням їх інструментарію; проаналізовані закономірності і перспективи розвитку сучасного релігієзнавчого знання, диференціація та інтеграція його складових компонентів.

Взаємокореляція та взаємодоповнення застосованих методологічних засобів відкрили можливості для ґрунтовного і об'єктивного аналізу релігійних конфліктів, сходження від феноменального рівня їх осягнення до рівня ессенціального.

Наукова новизна