LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану

релігійності, детрадиціоналізація релігійних постулатів, релігійне пристосовництво тощо.

Основні теоретичні положення і висновки дисертації викладено у таких публікаціях автора:

 • Дудар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії: український контекст. – К.: Наук. думка, 2000. – С.11-35.

 • Дудар Н.П., Балакірєва О.М. Ціннісні орієнтації молодого покоління // Молодь у дзеркалі соціології. – К.: УІСД, 2001. – С. 36-47.

 • Дудар Н.П. Релігія у свідомості та життєдіяльності сучасної молодої людини: соціологічний аспект // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Х., 2000. – С. 255-258.

 • Дудар Н., Балакірєва О., Свистунов С., Филипович Л. Світоглядно-релігійні пошуки молоді в Україні. – К., 1998. – 122 с. – УДК 316.752/754, КП, № держреєстрації 0198U008119.

 • Дудар Н.П. Релігійність молоді //Людина і світ. – 1999. – №2. – С.47-49.

 • Дудар Н.П. Віра "повинна в тобі народитися..." Релігія і віра у сприйнятті української молоді // Людина і світ. – 2002. – №2. – С. 27-31.

 • Дудар Н.П. Нетрадиційна релігійність у суспільному житті сучасної України // Людина і політика. – 1999. – № 2. – С. 42-47.

 • Дудар Н.П. Молодь і релігія: соціологічний ракурс // Розбудова держави. – 2000. – №1-6. – С. 59-65.

 • Дудар Н.П. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 р.): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.:УІСД, 1999. – С.61-70.

 • Дудар Н.П. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 р.): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.:УІСД, 2000. – С. 53-58.

 • Дудар Н.П. Причини та мотиви захоплення молоддю альтернативними релігіями (вченнями) // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання: Зб. наук. публ. Українського інституту соціальних досліджень за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 р. Вип.7. – Х.: НВФ "Студцентр", 1998. – С. 197-200.

 • Дудар Н.П. Причини та мотиви захоплення молоддю альтернативними релігіями (вченнями) // Доповіді і повідомлення наук.-практ. конф. "Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея". – К.: СП "Українська книга", 1998. – С. 244-247.

 • Дудар Н.П. Східні релігії в Україні як складова неорелігійного процесу// Історя релігій в Україні: матеріали 9 круглого столу. – Л., 1999. – Кн.1. – С. 127-131.

 • Дудар Н.П., Шангіна Л.І. Віра й релігія в житті українців//Національна безпека. – 2000. – №10. – С. 83-98.

 • Дудар Н.П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових релігійних течій // Новітні релігії в сучасній Україні: Зб. матеріалів. - К.: ViP, 2000. – С. 93-97.

 • Роздатковий матеріал до круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин", Київ, жовтень 2001 р. – С. 13-14.

 • http://www.sociology.kharkov.ua/rus/chten/chten_00.asp – Дудар Н.П. Релігія у свідомості та життєдіяльності сучасної молодої людини: соціологічний аспект.

 • http://www.icai.kiev.ua/lip/search/3.html – Надія Дудар. Нетрадиційна релігійність у суспільному житті сучасної України.

 • http://www.uceps.com.ua/ukr/all/journal/2000_10/html/83.shtml – Дудар Н.П., Шангіна Л.І. Віра й релігія в житті українців;

  http://www.uceps.com.ua/eng/all/journal/2000_10/html/83.shtml – N. Dudar, L. Shangina. Faith and religion in the life of the Ukrainians.

  анотації


  Дудар Н.П. Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2002.

  Дисертацію присвячено дослідженню релігійності в постсоціалістичній Україні, виявленню детермінант і характерних рис її сучасного стану. Сучасна релігійність в українському соціумі детермінована явищами трьох типів – мега-, макро- та мікрорівневими. Мегарівневі (загальносвітові), макрорівневі (власне українські) детермінанти в своїй сукупності створюють умови для виникнення та існування сучасної релігійності de jure, які лише в поєднанні з мікрорівневими (особистісними) детермінантами спричинюють нову творену і відтворену релігійність de facto. На основі емпірії робиться висновок, що сучасна релігійність як духовний феномен характеризується неоднорідністю, незавершеністю, неоднозначністю, поліфункціональністю, багатоконфесійністю (при домінуванні християнської традиції) та дисгармонійністю між кількісним піднесенням і невідповідним якісним наповненням, а її основними рисами є суперечливим дуалізм, що проявляється, з одного боку, у відкритості, адогматичності, демократичності, синкретизмі, толерантності, лояльності, приватизації тощо, а з іншого - у духовній ентропії, еклектиці, невизначеності, фрагментарності, популізмі, конформізмі, обрядовірстві, прагматизації тощо. В якості тенденцій еволюції релігійності виділяються абстрактизація і розмитість ідеї надприродного, етизація й етикетизація релігії, імморталізація релігійного світорозуміння, активний розвиток позаконфесійної і позацерковної релігійності, детрадиціоналізація релігійних постулатів, релігійне пристосовництво тощо.

  Ключові слова: релігійність, релігія, віра, сучасна релігійність, детермінанти, самоідентифікація, релігійні практики.

  Дударь Н.П. Религиозность в украинском социуме: детерминанты и характеристика современного состояния. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 09.00.11. – религиоведение. – Институт философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины. – Киев, 2002.

  Диссертация посвящена исследованию религиозности в постсоциалистической Украине, выявлению детерминант и характерных особенностей ее современного состояния. Автор подчеркивает, что развитие украинского общества как демократической, открытой системы, преодолевающей идеологические штампы прошлого, в значительной степени зависит от глубины теоретического осмысления явлений и процессов его многогранной реальности, в том числе и духовной. Одним из выразителей последней является религия как общественно-историческое явление и религиозность как ее объективизация в сознании, поведении, образе жизни индивидов, которые входят в религиозные сообщества.

  Религиозность, являясь сложным, многосистемным, полифункциональным и динамическим феноменом, постоянно трансформируется как на общественном, так и на индивидуальном уровнях. Это и обуславливает необходимость выявления, анализа и систематизации детерминант, которые предопределяют и влияют на указанные процессы.

  Среди таких детерминант выделяются явления трех типов – мега-, макро- и микроуровневые.


 •