LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Арабо-мусульманський світогляд у вимірі повсякденного буття особистості

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕЛЬ ГУЕССАБ КАРІМ

УДК: 141.7: [111.82(=111.21):297]

АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД У ВИМІРІ ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук


Запоріжжя – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України, на кафедрі філософії.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Кривега Людмила Дмитрівна,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри філософії.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Цюрупа Михайло Володимирович,
Національна академія оборони України,
професор кафедри військової соціології та політології;

доктор філософських наук, професор
Таран Володимир Олександрович
Запорізький юридичний інститут
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України,
перший заступник начальника з навчальної та методичної роботи, начальник кафедри філософії та політології.

Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН
України (м. Київ).

Захист відбудеться "21" червня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. VI, ауд. 114.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького націо-нального університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. ІІ.


Автореферат розісланий "18" травня 2007 р.Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Александрова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Проблема світоглядних орієн-тацій людини завжди була в центрі уваги дослідників з соціальної філософії. Модернізація арабського ареалу, поширення впливу культурного і духовного потенціалу світу ісламу загалом і арабського зокрема, "зіткнення цивілізацій", що має місце в сучасному глобальному світі, зумовлює необхідність дослідження феномену арабо-мусульманського світогляду. Важливою причиною актуалізації досліджуваної проблеми є посилення впливу близькосхідного регіону на характер і спрямованість глобалізаційних процесів сучасності, на життєдіяльність сучасної людини. В країнах арабського Сходу знаходиться понад 70% світових запасів нафти і понад 15% світових запасів газу, що суттєво впливає на світові ціни та соціально-економічний добробут інших країн. Ізраїльсько-палестинське протистояння, проблема щодо подальшого соціального реформування іракського суспільства зокрема і актуалізація змісту, характеру і форм діалогу "Захід-Схід" взагалі – зумовлюють необхідність соціально-філософського аналізу світоглядних орієнтацій особистості мусульманина арабського світу у вимірі його повсякденного буття. Це дозволить дати пояснення багатьом аспектам поведінки та повсякденної життєдіяльності мусульманина, незрозумілих особливо з точки зору представника християнської цивілізації. Досліджувана тема має практичне значення у зв'язку з реалізацією інтересів України в країнах Близького Сходу, обумовлених, зокрема, знаходженням там українських фахівців і розгортанням в подальшому соціально-економічного та культурного співробітництва України з арабським світом.

Феномен мусульманського світогляду особистості в аспекті повсяк-денного буття людини в теоретичному плані є мало досліджуваним і тому слушною є спроба здійснити соціально-філософський аналіз цього феномена.

Мета і завдання дослідження. Метою наукової роботи є аналіз змісту, життєвих цінностей та спрямованості світоглядних орієнтацій мусульманина, концепцій сенсу його життя в сучасних умовах, з'ясування детермінант формування світогляду мусульманина та критеріїв світоглядної свободи особистості в арабо-мусульманському світі.

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань:

– визначити методологічні засади соціально-філософського аналізу мусульманського світогляду в аспекті повсякденного буття особистості;

– зробити огляд наукових досліджень феномену арабо-мусульманського світогляду особистості в суспільствознавчій думці;

– з'ясувати основні поняття, що характеризують мусульманський світогляд особистості в арабському суспільстві та процес його генезису;

– проаналізувати зміст, цінності, особливості світогляду мусульманина як передумову реалізації ним особистісного проекту життя;

– з'ясувати об'єктивні та суб'єктивні складові формування світогляду особистості мусульманина в сучасному арабському світі;

– розглянути світоглядну свободу мусульманина у повсякденному вимірі його буття;

– виявити тенденції розвитку світоглядної парадигми мусульманина в контексті соціально-культурних змін в сучасному арабському світі.

Об'єкт дослідження є арабо-мусульманський світогляд особистості.

Предметом дослідження є ціннісні орієнтаціїсвітогляду мусульманина арабського світу у вимірі його повсякденного буття.

Методи дослідження ґрунтуються на вивченні та аналізі сукупності соціогуманітарних, філософських, релігієзнавчих, теологічних, соціально-психологічних, політологічних, економічних, соціологічних, правових та художніх текстів, що дає можливість різнобічно дослідити феномен арабо-мусульманського світогляду. Значний масив джерельної бази дисертаційного дослідження становлять арабські ЗМІ, представлені газетами та медіа-концернами низки арабських країн, і зокрема Аljazeera, Alarabia.

Основна проблема дисертації досліджувалася за допомогою відомих методів науково-теоретичного пізнання. Це, насамперед, аналіз і синтез, засобами яких вивчалася джерельна філософська та релігієзнавча література, а також історико-ретроспективний принцип її впорядкування.

У роботі використовуються елементи таких підходів:

– системний (світогляд розглядається як складна цілісна система, що, в кінцевому рахунку, складається із простих елементів та обумовлена як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами);

– феноменологічний (повсякденне буття людини, її життєдіяльність, що відбиваються в типових фактах та статистичних даних, являють собою джерело аналітичних міркувань щодо досліджуваної проблеми; цей підхід дає можливість розглядати потік свідомості в аспекті смислоутворюючих конструктів світоглядної свідомості арабського етносу);

– компаративістський (порівняння видів світоглядних орієнтацій людини в різних соціокультурних системах як принцип досягнення об'єктивного знання, виокремлення особливостей арабо-мусульманського світогляду).

У дисертаційному дослідженні автор використовує також принципи взаємного зв'язку, розвитку, об'єктивності, єдності логічного та історичного, соціальної теорії і практики.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена вибором предмета дослідження, змістом цілей і завдань дисертації та спрямованістю дослідження на комплексний аналіз феномена арабо-мусульманського світогляду в аспекті повсякденного буття особистості:

– впершезасобами соціальної філософії здійснено дослідження феномена арабо-мусульманського світогляду та виявлено його онтологічне, аксіологічне, гносеологічне підґрунтя;

– розширено уявлення про зміст та спрямованість арабо-мусульманського світогляду та продовжено аналіз теологічних тлумачень настанов ісламської парадигми світорозуміння. На цій підставі поглиблено уявлення про феномен арабо-мусульманського світосприймання як світоглядний компонент, що має широке культурно-географічне розповсюдження та багатоваріантний зміст інтерпретацій;

– розширено уявлення про світоглядні орієнтаціі арабо-мусульман у повсякденному житті у форматі дозволеного (халял) і забороненого (харам), про функції ісламу (світоглядну, комунікативно-інтегративну, ілюзійно-компенсаційну, емоційно-психологічну, регулятивно-контролюючу, педагогічну, морально-етичну, художньо-естетичну,