LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


РОЗУМНА Оксана ПетрівнаУДК 21:172.3
АСКЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ

В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ПРОПОВІДІ

СІМНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ:

РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ


09.00.11 – релігієзнавство


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

КИЇВ – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі філософії Національного аграрного університету


Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор,

ЧЕРНІЙ Анатолій Михайлович,

Національний аграрний університет (НАУ), заступник директора Природничо-гуманітарного інституту

Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

ЗАКОВИЧ Микола Михайлович, Київський Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ), професор кафедри культурології


кандидат філософських наук, доцент

ГОЛОВАЩЕНКО Сергій Іванович,

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" (м. Київ), доцент, кафедра філософії і релігієзнавства


Провідна установа:

Київський національний університет імені Т.Шевченка, кафедра релігієзнавства
Захист відбудеться "24" вересня 2004 р. о 14.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий 19 серпня 2004 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук О.В. Бучма

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Одна з найгострішихпроблем сучасності – підміна традиційних духовних цінностей, адаптованих до реального життя, штучно створеними, запозиченими з чужих культур, навіяними або нав'язаними стереотипами масової свідомості. Проте для людства ніколи не втрачала значення потреба в ідеалі самовдосконалення, яке починається із самопізнання. Увага до внутрішніх інтересів людини, до її духовного начала – ось чого потребує сьогодні суспільство. Майбутнє – за науками, що здатні вдосконалити гуманітарну сферу, серед них – релігієзнавство, що розглядає людину як суб'єкта і об'єкта гуманітарного знання.

Актуальність дослідження аскетичного ідеалу зумовлена духовними потребами сучасної людини і суспільства, які сьогодні перебувають у пошуку вартостей і моделей самореалізації.

Важливість дослідження цього ідеалу полягає ще й у тому, що зазвичай аскетизм сприймається у вузькому сенсі – лише як система фізичних самообмежень, не торкаючись духовної суті цього явища. Сутність же справжнього аскетичного ідеалу – у сприйнятті людини як духовно-тілесної цілісності, у її вічному прагненні до вдосконалення обох своїх природ –тілесної і духовної.

У сучасному релігієзнавстві актуалізуються питання етноконфесійності, дослідження взаємозв'язку національного та релігійного чинників у певній культурі. Діяльність вітчизняних науковців у гуманітарній сфері відзначається інтенсивними пошуками власних духовних коренів. Філософсько-релігієзнавчий аналіз аскетичного ідеалу відбувається в контексті української культури сімнадцятого століття, доби активного пошуку шляхів культурного розвитку, вирішення міжконфесійних конфліктів, національного відродження, найвищого розвитку Українського Православ'я як специфічного культурно-історичного феномену. Дослідження історії української духовності сімнадцятого століття детермінують суспільні процеси, що відбуваються всередині нашої держави та поза її межами. Численні міжконфесійні конфлікти, проблеми гармонізації державно-церковних відносин, питання створення Єдиної Української Помісної Церкви неможливо вирішити поза традиційними цінностями українського народу, його історичним досвідом, що формувався в межах православної культури. Адже проблеми, що були актуальними для України сімнадцятого століття, гостро постають і в сучасному українському суспільстві. Дослідження інтерпретацій аскетичного ідеалу в українській релігійній думці дає можливість з'ясувати особливості українського етосу, накреслити шляхи подолання багатьох кризових ситуацій, в яких час від часу опиняється українське суспільство зокрема, і людство в цілому.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася у контексті наукових досліджень кафедри філософії Національного аграрного університету, зокрема, теми: "Українське релігієзнавство: філософський вимір", затвердженою Вченою радою Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного аграрного університету 15 січня 2000 р. (протокол № 3).

Мета дослідження – на основі релігієзнавчо-філософського аналізу аскетичного ідеалу в українській православній проповіді XVII століття виявити його особливості, духовну сутність та рівні впливу на особу і тогочасне суспільство, та на формування Українського Православ'я.

Відповідно до мети дослідження були означені наступні завдання:

  • виявити сутність аскетичного ідеалу в православній традиції на основі релігієзнавчо-філософського аналізу праць візантійських письменників-патристів, їхніх поглядів на людину як духовно-матеріальну цілісність, можливостей людини подолати власну гріховність;

  • з'ясувати місце аскетичного ідеалу у справі духовного вдосконалення особи і суспільства, визначити його структурні складові;

  • простежити генезу розвитку аскетичного ідеалу в православному вченні;

  • визначити зміст поняття "українська проповідницька культура сімнадцятого століття", з'ясувати правомірність його використання;

  • виявити філософські засади проповідництва аскетичного ідеалу в православній Україні ХVІІ століття;

  • проаналізувати розуміння українськими проповідниками місця аскези в реальному житті людини і суспільства згідно з національною традицією проповідування.


Об'єкт дослідження – українська православна проповідницька культура сімнадцятого століття.


Предмет