LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Соціологія. Демографія → Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу


20


Харківський державний університет


На правах рукопису


УДК 316.43:378.1


Бірюкова Марина Василівна


Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу

22.00.06 - соціологія культури, науки та освіти


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук

Харків - 1999


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному університеті Міністерства освіти України.

Науковий керівник - кандидат соціологічних наук, доцент Навроцький Олексій Ігорович, проректор з соціально-економічних питань Харківського державного університету, Міністерство освіти України.

Офіційні опоненти - доктор соціологічних наук, доцент Чернецький Юрій Олександрович, завідувач і професор кафедри менеджменту і маркетингу Харківського інституту бізнесу і менеджменту, Міністерство освіти України;

- кандидат соціологічних наук, доцент Кузь Олег Миколайович, завідувач кафедри філософії і політології Харківського державного економічного університету, Міністерство освіти України.

Провідна установа - Харківський державний педагогічний універ-ситет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків), Міністерство освіти України; кафедра соціології і політології.

Захист відбудеться "18" червня 1999 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 при Харківському державному університеті за адресою (310002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 2-25).

З дисертацією можна ознайомитися у центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету за адресою (310077, м. Харків, майдан Свободи, 4).

Автореферат розісланий 18 травня 1999 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _______________доц. Шеремет І.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність дослідження

Освіта грає виключно важливу роль у створенні фундаментальних умов процвітання суспільства, що доводиться світовою практикою соціально-економічних досліджень. Особливо значущий вплив надає система вищої освіти в нинішній період входження в постіндустріальне сус- пільство. Цим зумовлена найгостріша потреба пошуку оптимальних шляхів найшвидшого оновлення освітньої системи, виведення її із кризового стану, забезпечення не тільки виживання, але й прогнозного розвитку системи відповідно до глобальних тенденцій, зумовлених загальними процесами розвитку суспільства.

Необхідність розробки зазначеної проблеми значною мірою пов'язана з об'єктивними чинниками трансформаційного періоду розвитку України, становленням ринкових відносин, істотними структурними перетвореннями в економічній і соціокультурній сферах. Ринок освітніх послуг України переживає складний, методологічно не розроблений, слабо апробований етап свого становлення. Найважливішою умовою виходу із кризової ситуації в системі вищої освіти, збереження і подальшого розвитку її потенціалу є розробка і реалізація на практиці нової освітньої парадигми. Система освіти найтіснішим образом пов'язана із соціально-еко- номічними, соціокультурними, політичними і природно-географічними умовами, в яких вона функціонує. Специфіка економічної структури регіо- нів, спеціалізація їх в певній галузі промислового або сільськогосподар- ського виробництва безпосередньо обумовлюють суть і форму взаємодії суб'єктів ринку освітніх послуг, способи їх взаємодії. Тому одним із можливих і вельми перспективних шляхів реформи системи вищої освіти може служити її регіоналізація, а регіональна модель вищої школи являє собою найбільш продуктивний об`єкт соціального прогнозу.

Процес регіоналізації включає в себе орієнтацію на потреби особистості, які реалізуються в конкретній соціальній сфері; формування єдиного освітнього простору регіону; врахування конкретних регіональних особливостей при визначенні сфер і напрямів діяльності всіх структурних елементів освітньої системи.

Перетворення, які передбачаються при створенні регіональної системи вищої освіти, торкаються принципів формування як змісту, так і структури системи підготовки фахівців. Внаслідок цього необхідно регулювати кількісні і якісні характеристики всіх складових системи і не просто регулювати, а прогнозувати можливі наслідки від впровадження діючих в осві- ті тенденцій або виникнення їх альтернатив. Ця ситуація робить актуальним і значущим аналіз проблем, сформульованих в даному дослідженні.

Ступінь наукової розробки проблеми. Протягом останніх десятиріч соціологія освіти була в центрі уваги багатьох дослідників Росії (башкир- ська школа, керована Н.А. Аїтовим; В.П. Лісовський, Л.Я. Рубіна, М.Н. Руткевич і Ф.П. Філіппов і баг. ін.). В Україні проблеми вищої школи протягом багатьох років розробляють харківські соціологи під керівницт- вом В.І. Астахової, О.О. Якуби. Велика дослідницька робота ведеться в Києві (В.П. Андрущенко, В.П.Бабак, К.М. Левковський), у Львові (В.Я. Піча, Н.І. Черниш), Дніпропетровську (В.Г. Городяненко, В.А. Полторак) та в інших вузівських центрах країни. Слід зазначити вклад у соціологію освіти таких вчених як: В.С.Бакіров, В.І. Волович, В.М. Ворона, І.М. Гавриленко, Л.М. Герасина, О.М. Кузь, С.О. Макєєв, О.І. Навроцький, В.Л. Оссовський, Ю.О. Чернецький, В.Ф. Черноволенко та баг. інш. Однак, прогнозування розвитку вищої школи з урахуванням регіональних особливостей досить не часто ставало центром уваги дослідників.

Разом з тим, існує певна кількість досліджень цієї проблематики. Ведеться розробка методологічних основ і методик нормативного підходу в моделюванні дослідницькою групою під керівництвом І.В. Бестужева-Лади. Застосування різних методів моделювання і прогнозування розвитку вищої школи послідовно розробляється В.С. Максименко, В.І. Паніотто, В.Г. Поповою, Л.І. Романковою, О.Р. Сисоєвим, О.В. Федотовим, Г.В. Чуленковою. Однак як об'єкт прогнозування і моделювання в працях цих дослідників в основному розглядається або окремий вуз або окрема спе- ціальність. Проблеми регіонального упорядкування системи вищої освіти для підвищення її ефективності на соціальному та особистісному рівнях поки що не стали об'єктом дослідницького пошуку.

Принципам регіоналізації в Україні присвячені спеціальні досліджен- ня авторів, переважно економістів, таких як, В.Ф. Беседін, О.П. Голіков, О.С. Ємельянов, Є.Д. Кліменко, Н.Д. Пістун, В.Є. Шедяков.

Таким чином, у вітчизняній науці існує певна методологічна і теоретична база, а також емпіричний матеріал для вивчення системи вищої освіти в регіоні і моделюванні його розвитку в умовах переходу до ринку.

Зв'язок роботи з науковими темами. Тема дисертації відповідає науково-дослідницькій темі "Соціальні механізми удосконалення освіти в умовах трансформації суспільства" кафедри