LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Соціологія. Демографія → Вплив вільного часу та дозвілля на процес формування та розвитку загальної та професійної культури курсантів вищих закладів освіти МВС України

УДК 316.354

ВПЛИВ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ДОЗВІЛЛЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗА­ГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

О.В. Мартиненко

Національний університет внутрішніх справ


В статті проведений аналіз соціологічних визначень таких понять, як: “вільний час”, “дозвілля”, “потреби”. Автор також порівнює результати наукового дослідження щодо використання курсантами Донецького та Кримського юридичних інститутів вільного часу та дозвілля. На основі проведеного аналізу пропонуються висновки щодо впливу цих факторів на процес формування загальної та професійної культури курсантів, надаються пропозиції з вдосконалення процесу використання вільного часу та дозвілля курсантами вищевказаних вузів з метою розвитку їхньої особистості.


В статье проведен анализ социологических определений таких понятий, как: “свободное время”, “досуг”, “по­требности”. Автор также сравнивает результаты научного исследования использования курсантами Донецкого и Крымского юридических институтов свободного времени и досуга. На основании проведенного анализа предла­гаются выводы о влиянии этих факторов на процесс формирования общей и профессиональной культуры курсантов, предлагаются предложения по усовершенствованию процесса использования свободного времени и досуга курсантами вышеуказанных вузов с целью развития их личности.

In the article is given the analyses of sociological definitions of such terms as “free time”, “leisure time”, “needs”. Author also compares results of scientific research of spending of free and leisure time by cadets of Crimea law institute and Donetsk law institute. On the base of analyses are offered conclusions as to the impact of these factors on the process of forming general and professional culture of cadets, are given propositions how to improve the process of spending free and leisure time by cadets of mentioned institutions with the purpose of the personal development.

Постановка проблеми. Звернення до вивчення та­ких питань як вільний час та дозвілля визначається реаліями сьогодення, тими процесами культурного та національного відродження, що відбуваються в Украї­ні, необхідністю перебудови суспільного життя, вдосконалення системи ринкових відносин, забезпечен­ня якісних зрушень в економіці, соціальній та духовній сферах. Перетворення усіх сфер суспільно­го буття вимагає кардинальних змін, здійснити які змо­жуть тільки люди з високим рівнем загальної та профе­сійної культури. Важливу роль у формуванні таких особи­стостей відіграє вільний час та дозвілля, їхнє ра­ціональне використання, реалізація закладеного в них творчого потенціалу.

Важливість вивчення цієї теми пояснюється ще й тим, що під впливом вільного часу та дозвілля відбу­вається збагачення духовної сфери людини, зростають її потреби та здібності, вона залучається до різноманіт­ної соціально значущої діяльності.

Зміни, що відбулись в нашому суспільстві та усіх сферах життя у своїй більшості стали причиною виник­нення цілого ряду гострих проблем, серед яких були і проблеми молоді. І однією з сфер життєдіяльності мо­лоді, де найбільше виявляються наслідки цих змін, є вільний час та дозвілля. В їхньому проведенні та ви­користанні можна прослідкувати перетворення усієї системи ціннісних орієнтацій в зв‘язку з падінням рівня загальної культури, руйнуванням традиційних норм та цінностей, розповсюдженням елементів спрощеної масової культури. В подібній ситуації молодь втрачає визначеність у виборі лінії нормативної поведінки, і навіть, коли знає норми та правила нормативної поведінки (хоч в останній час кількість таких людей зменшується), не завжди використовує їх у повсякден­ному житті. Спрощуються життєві орієнтири молоді, знижується рівень культури дозвілля та вільного часу. Подібна ситуація характеризується рядом негативних моментів – пасивністю, безглуздістю існування, анти­соціальними явищами (алкоголізм, наркоманія, злочин­ність). Суперечливість ціннісних орієнтацій в сучасній соціокультурній ситуації призводить до того, що моло­ді люди втрачають здібність протистояти впливу нега­тивних тенденцій, які формуються та набирають силу у системі молодіжного дозвілля. Крім того, вивчення проблем вільного часу та дозвілля продиктоване й практичними потребами, оскільки негативні прояви у цій сфері в багатьох випадках обумовлені неорга­нізованістю цього процесу, низьким рівнем його ку­льтури та культури самої молоді.

В зв’язку з цим, на наш погляд, актуальним виявляється розгляд питань культури дозвілля та вільного часу курсантів вищих закладів освіти МВС України та їхній вплив на формування та розвиток зага­льної і професійної культури майбутніх право­охоронців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтерес до проблеми вільного часу на Заході проявився в кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Вільним часом цікави­лись не лише індустріальна соціологія, але й соціологія сім‘ї, побуту, освіти, культури. Проблема вільного часу стає однією із значущих, з‘являється пер­спективний напрям досліджень – “соціологія дозвілля”. Значний внесок в її розвиток зробили Т. Веблер, Ж. Фрідман, Ж. Дюмазідьє, М. Каплан, Г. Віленський, Г. Клута, А. Заломек, Дж. Ландберг, В. Хавієрст, З. Стайков, З Скужинський, К. Маркс та інші [1,2]. Вони заложили фундамент досліджень даного напрямку та визначили основні підходи до вивчення вільного часу та дозвілля.

В Україні розвиток соціологічних досліджень су­проводжувався вдосконаленням соціологічної теорії, типології вільного часу, методики і техніки дослі­джень, про що свідчать публікації Л.А. Ази, М.А. Андреєва, Г.В. Говорун, В.І. Головахи, М.В. За-харче­нка, О.В. Ковтун, А.О. Кроника, А.Я. Лойя, В.М. Пічі, Л.В. Сохань, А.Н. Стояна, З.І. Тимошенка та ін. [1].

На сучасному етапі здійснений цілий ряд дослі­джень, присвячених проблемам молодіжного дозвілля. Це роботи К.Г. Мяло, В.Я. Суртаєва, В.Т. Лисовського, Л.Ф. Боженко, І.В. Бестужева-Лади, В.В. Скороходова, Н.В. Котельникової [2].

Невирішена частина загальної проблеми. Існує ці­лий ряд невирішених проблем в сфері вивчення