LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІ`ТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Григорецький Володимир ОлексійовичУДК 658.52.011.56:656.7.022
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

АВІАДИСПЕТЧЕРА В ПРОЦЕСІ ДОПУСКУ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ
Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління
та прогресивні інформаційні технологіїАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Державній льотній академії України Міністерства освіти і науки України, м. Кіровоград.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Неділько Сергій Миколайович,

Державна льотна академія України,

завідувач кафедри обслуговування

повітряного руху.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Бєляєвський Леонід Степанович

Національний транспортний університет,

заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії,

професор кафедри;


кандидат технічних наук, доцент

Осадчій Сергій Іванович

Кіровоградський національний

технічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів.


Провідна установа: Науково-виробнича корпорація

"Київський інститут автоматики"

Міністерства промислової політики України,

м. Київ.


Захист відбудеться 01.07.2005 р. о 14 год в ауд. 333. Національного транспортного університету


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42.


Автореферат розіслано 30.05.2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.І. Мельниченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Останні десятиліття у світовій системі обслуговування повітряного руху характеризуються процесом автоматизації основних та допоміжних функцій, що виконуються авіадиспетчерами, враховуючи як безпосереднє управління повітряним рухом (УПР), так і питання, пов'язані з навчанням, підготовкою і перепідготовкою авіафахівців. Проблема людського фактору при УПР є особливо актуальною. Процес УПР потребує застосування підвищених вимог до людей, що безпосередньо здійснюють радіолокаційний чи процедурний контроль за польотами повітряних суден. Це пояснюється жорсткими вимогами до часу прийняття рішень та надійності операторів через високу швидкість процесів, що відбуваються в системі, та підвищений рівень небезпеки для життя людей. Тому безпека і ефективність повітряного руху суттєво залежать від підбору кандидатів, що найкраще зможуть справлятися з майбутньою роботою.

Але процес допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи після отримання освітнього рівня "спеціаліст" у навчальному закладі в даний момент є одним з найменш досліджених і автоматизованих. Дотепер не розглядали як єдиний процес, що вимагає комплексного врахування різних факторів, всю послідовність необхідних дій при стажуванні. Тому на даний момент вирішення з позицій системного підходу задачі автоматизації процесу допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи є досить актуальним питанням, що потребує свого термінового вирішення. Правильно організований вибір кандидатів при прийомі на роботу на конкретне робоче місце дозволяє вже з самого початку відсівати осіб, що не відповідають вказаним вимогам і зберегти кошти та час, що необхідні для їх навчання та стажування. Організація ж самого процесу стажування на основі автоматизованого контролю стану інформаційних моделей особи людини-стажиста дозволить з індивідуальних позицій підходити до оцінки часу, необхідного для стажування, та об'єктивно оцінювати поточний рівень готовності стажиста до самостійної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках НДР 36Б41.6 "Дослідження структури процесу управління повітряним рухом з метою реалізації гарантійного підходу до підготовки авіадиспетчерів" - № ДР 0196U013139; 36Б47.2000 "Розробка державних стандартів освіти в галузі підготовки фахівців з обслуговування повітряного руху (ОПР) і льотної експлуатації (ЛЕ)" - № ДР 0100U004669; 37Б50.02 "Розробка методів, моделей та алгоритмів системи підтримки прийняття рішень оператора авіаційної поліергатичної системи (диспетчера управління повітряним рухом)" - № ДР 0102U002421.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення рівня професійної готовності авіадиспетчера за рахунок автоматизації управління процесом допуску до самостійної роботи.

Для досягнення мети роботи поставлені й вирішені наступні задачі:

- розробка структури нормативної моделі авіадиспетчера для допуску до самостійної роботи на робочому місці і поточної моделі авіадиспетчера;

- оцінка значимості чинників і розробка алгоритму кількісної оцінки рівня професійної підготовки авіадиспетчера при автоматизованому оцінюванні;

-. розробка алгоритмів взаємної конвертації кількісних і якісних оцінок рівня професійної підготовки авіадиспетчера при традиційному методі стажування;

- розробка структури і алгоритму роботи автоматизованої системи управління допуском авіадиспетчера до самостійної роботи.

Об'єкт дослідження – система стажування авіадиспетчера на робочому місці з метою його допуску до самостійної роботи.

Предмет дослідження – автоматизація комплексного оцінювання знань та вмінь авіадиспетчера при отриманні допуску до самостійної роботи.

Методи дослідження. В дисертаційній роботі при вирішенні задачі автоматизації допуску до самостійної роботи були використані методи теорії прийняття рішень, теорії графів; інженерної психології, при отриманні параметрів моделей – метод побудови функцій належності в нечітких умовах, заснований на обробці статистичних даних, математико-статистичний метод експертних оцінок, інфологічне моделювання та ін.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше обгрунтовано концепцію формалізації і автоматизації процесів прийняття рішення про допуск авіадиспетчерів до самостійної роботи з точки зору забезпечення безпеки польотів;

- вперше на основі діючих нормативних документів і освітньо-кваліфікаційних характеристик авіадиспетчера розроблено структуру і визначено склад адекватних реальним умовам Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України "Украерорух" нормативної і поточної інформаційних моделей авіадиспетчерів-стажистів з врахуванням можливості втрати навичок, а також моделі помилок;

- в результаті експериментальних досліджень встановлено залежності між елементами знань, умінь та навичок і можливими помилками авіадиспетчерів.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані принципи, методи оцінки і моделі складають науково-методологічну основу для створення автоматизованих систем управління в сфері забезпечення професійної придатності операторів особливо складних і небезпечних систем. Автором вперше запропонована принципова схема структури і алгоритм роботи автоматизованої системи управління допуском авіаційних диспетчерів до самостійної роботи, в основу роботи якої покладено алгоритми діагностики стану інформаційних моделей спеціалістів.

Результати дисертаційної роботи адаптовані і впроваджені у Харківському регіональному структурному