LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизована система управління виробництвом в збійних ситуаціях в аеропорті Сана

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Альгабрі Табіт Махді Ях'я
УДК 656. 7. 072(045)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЯХ В АЕРОПОРТІ САНА


Спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі "Збереження льотної придатності авіаційної техніки" Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Дмитрієв Сергій Олексійович,

Національний авіаційний університет,

завідувач кафедри "Збереження льотної

придатності авіаційної техніки".


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науковий

співробітник Кучер Олексій Григорович,

Національний авіаційний університет,

професор кафедри "Авіаційних двигунів".


кандидат технічних наук

Сікорський Євген Олександрович,

Український центр науково – методичного

забезпечення експлуатації авіаційної техніки

(УкрЦЕАТ), начальник відділу.


Провідна установа: Національний технічний університет України "КПІ",

кафедра "Приводів та систем керування літальних

апаратів",Міністерство освіти і науки України, м.Київ.


Захист відбудеться "__18_" жовтня 2001 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03058, м.Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03058, м.Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.


Автореферат розісланий "__17__" вересня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук Запорожець О.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Національна авіакомпанія Республіки Йемен є основним авіаперевізником цієї країни. Базовий аеропорт авіакомпанії розташований у місті Сана, столиці Республіки Йемен. Як і для багатьох авіакомпаній світу, виробничий процес в аеропорті Сана багато в чому залежить від погодних умов. Відхилення умов від нормальних призводять до збоїв виробництва, що полягають у порушенні раніше розроблених планів, а в остаточному підсумку і до затримок рейсів. Затримки рейсів, наносять авіапідприємству значний економічний збиток. При цьому великий обсяг транспортної роботи, складність функціональних зв'язків, динамічність, яка притаманна роботі аеропорту, визначають загальне зростання інформаційної завантаженості осіб, що керують виробничим процесом. В результаті праця організатора виробництва в аеропорті характеризується дефіцитом часу при пошуку варіанта управлінського рішення, а вибір варіанту значною мірою визначається за допомогою евристичних методів. Ці обставини визначають високу ймовірність прийняття не оптимальних рішень, а отже і значний збиток авіапідприємства внаслідок збоїв виробництва. Таким чином, виникає необхідність застосування автоматизованих систем управління (АСУ) авіапідприємством, які б автоматизували процес прийняття оптимальних рішень, враховуючи складність і багатофакторність виробничого процесу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до програми модернізації авіаційного парку Республіки Йемен, уряд якої направив автора в Національний авіаційний університет для навчання в аспірантурі.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка АСУ виробництвом для підвищення ефективності оперативного керування виробництвом при порушенні виробничого графіка в аеропорті Сана.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі:

- Проведено аналіз експлуатації існуючих АСУ транспортних підприємств в збійних ситуаціях, з точки зору їхнього застосування в аеропорті Сана, а також визначення можливих шляхів вдосконалення.

- Розроблено методику процесу керування виробництвом в аеропорті Сана в збійних ситуаціях, викликаних порушеннями розкладу польотів.

- Сформована оптимізаційна модель керування виробництвом, яка адаптована до різних видів збійних ситуацій в аеропорті і множини факторів, що впливають на оптимізацію.

- Розроблено АСУ виробництвом в аеропорті при порушенні виробничого графіка, яка адаптована до умов роботи в реальному масштабі часу й особливостей застосування в аеропорті Сана.

- Розроблено практичні рекомендації з керування виробництвом у збійних ситуаціях в аеропорті Сана.

Об'єктом дослідження є система технічного обслуговування авіаційного підприємства.

Предметом дослідження є ефективність функціонування системи технічного обслуговування авіаційного підприємства в збійних ситуаціях.

Методи дослідження обумовлені особливостями функціонування транспортного виробництва в збійних ситуаціях, з врахуванням пріоритетів в авіатранспортному процесі. В роботі використані наступні методи: апарат дослідження операцій, теорія розкладу, прикладний комбінаторний аналіз, загальні положення теорії прийняття рішень і теорії оптимізації, математична статистика, імітаційне й економіко-математичне моделювання, загальні положення теорії планування експерименту.

Наукова новизна отриманих результатів

- Розроблено методику оптимального керування виробництвом в аеропорті Сана в збійній ситуації.

- Розроблено структуру факторів, які впливають на оптимальне керування, а також одержані функціональні залежності цих факторів.

- Доведено, що задача оптимального керування в збійній ситуації в аеропорті Сана класифікується як задача лінійного програмування, відноситься до задач умовної оптимізації і є оберненою задачею оптимізації. Ці теоретичні висновки дозволили застосувати відповідний математичний апарат.

- Розроблений математичний апарат оптимізаційної моделі, адаптований до облікових особливостей виробництва в аеропорті Сана і можливості програмної реалізації у вигляді АСУ.

- Розроблено метод пошуку оптимального керування, який базується на застосуванні принципу оптимальності Белмана.

Практичне значення одержаних результатів

- Розроблена АСУ виробництвом в аеропорті Сана в збійних ситуаціях, яка цілком готова до експлуатації, враховує основні характеристики й особливості збійних ситуацій в аеропорті Сана, адаптована до застосування на персональних комп'ютерах і може експлуатуватись в реальному масштабі часу.

- Сформовані практичні рекомендації з керування виробництвом в збійних ситуаціях, характерних для аеропорту Сана. Врахування цих рекомендацій дозволяє до двох разів зменшити втрати, викликані усуненням наслідків збійних ситуацій.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення і результати