LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Акустичний контроль напружено-деформованого стану обв'язки агрегатів газокомпресорних станцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Мандра Андрій АнатолійовичУДК 622.691.4.002.5АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

ОБВ'ЯЗКИ АГРЕГАТІВ ГАЗОКОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ
05.11.13 – Прилади і методи контролю

та визначення складу речовинАВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК


Івано-Франківськ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Лютак Зіновій Петрович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Заміховський Леонід Михайлович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри комп'ютерних технологій в системах управління автоматики


кандидат технічних наук

Берник Зіновій Андрійович,

Стрийське відділення будівельно-монтажних робіт Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж", завідувач лабораторії контролю якості


Провідна установа: Відкрите акціонерне товариство "Український нафтогазовий інститут" Міністерства палива і енергетики України, м. Київ


Захист відбудеться "3" листопада 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ( вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019).


Автореферат розісланий 29.09. 2006 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент Дранчук М. М.


загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Трубопровідний транспорт є однією з основних складових енергетичної галузі країни. Поряд із магістральними газопроводами, що переносять основну масу пального, в галузі експлуатуються трубопроводи різних діаметрів, які відіграють не менш важливу роль. Це трубопроводи обв'язки перекачуючих компресорних станцій, газосховищ тощо. Зважаючи на велику різноманітність трубопроводів та область застосування, вони піддаються внутрішнім і зовнішнім деструктивним чинникам впливу різного характеру та інтенсивності. Різноманітність деструктивного впливу призводить до зміни властивостей металу трубопроводів, що лімітує термін їх експлуатації до нормативних значень і не забезпечує використання їх повного ресурсу. В окремих випадках навіть протягом нормативного терміну експлуатації трубопроводів не забезпечується їх надійна робота, наприклад, при зсуві ґрунту, підвищених темпах корозій. Об'єктами газотранспортної мережі, які найбільше піддаються різного роду деструктивним чинникам впливу, є компресорні станції.

Компресорні станції газотранспортної мережі є складним комплексом інженерних споруд, основною ланкою якого є газопроводи, що конструктивно складаються з прямолінійних, пружно-викривлених ділянок, а також зварних колін і трійникових з'єднань труб. Тому, не дивлячись на зовнішню конструктивну простоту газопроводів, вони працюють в умовах складного напруженого стану під дією навантажень з випадковим характером, зміною цих навантажень по довжині. Статистичні дані з надійності вітчизняних і зарубіжних магістральних трубопроводів показують, що на компресорних станціях (КС), несучими елементами яких є труби великого діаметру, з'єднані в окремі вузли - відводи, трійникові з'єднання, кранові переходи, мають місце відмови й аварійні ситуації, які можуть завдати величезних матеріальних збитків і непоправної шкоди довкіллю. Враховуючи факт, що переважна частина газопроводів компресорних станцій експлуатується понад встановлений термін, проблема забезпечення надійної експлуатації газопроводів у повному об'ємі не вирішена, тому розробка методу контролю властивостей трубних сталей в експлуатаційних умовах є актуальним завданням.

Як показують дослідження ряду науково-виробничих організацій, провідних дослідних інститутів і вищих технічних навчальних закладів, в тому числі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, визначення напружено-деформованого стану газопроводів в експлуатаційних умовах є досить складною задачею. Використання існуючих методів для забезпечення якісного контролю міцнісних параметрів технологічних трубопроводів компресорних станцій є недостатнім. Оцінка міцнісних характеристик металу газопроводів на основі експериментальних досліджень напружено-деформованого стану (НДС) в зонах концентрації напружень із врахуванням умов і режимів спрацювання конструкцій є основою для розробки нових методів і засобів контролю. Вищесказане робить актуальним проведення досліджень, які пов'язані з вдосконаленням і розробкою більш ефективних методів неруйнівного контролю міцнісних характеристик металу труб великого діаметру компресорних станцій, найбільш раціональним з яких є ультразвуковий метод.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та базується на результатах науково-дослідної теми № 286/04 згідно договору з Управлінням магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз "Контроль напружено-деформованого стану обв'язки технологічних трубопроводів компресорних станцій "КС-37Б, м. Бар", КС "Тальне", КС "Кременчук", номер державної реєстрації в УкрНДІНТІ 0104U0050000 та наукової тематики 267/05 "Контроль напружено-деформованого стану магістральних газопроводів на підприємствах ДК "Укртрансгаз", номер державної реєстрації в УкрНДІНТІ 0105U004995. Автор брав участь у виконанні даних тем при розробці методу і технічного засобу контролю технічного стану магістральних газопроводів.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в обґрунтуванні та розробці методу та засобу контролю технічного стану технологічних трубопроводів компресорних станцій в експлуатаційних умовах шляхом підвищення достовірності результатів і ефективності контролю.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

  • провести теоретичний аналіз методів і засобів неруйнівного контролю технічного стану трубопроводів та проаналізувати деструктивні фактори, що впливають на зміну технічних характеристик газопроводів компресорних станцій в експлуатаційних умовах;

  • розробити математичну модель поширення та загасання пластинчатих ультразвукових хвиль у пружному середовищі, яка дозволяє визначати умови генерування та поширення цих хвиль залежно від фізико-механічних параметрів газопроводів КС;

  • розробити програмне