LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Алгоритмічні та імітаційні моделі автоматизованого виробництва в автомобілебудуванні

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
РУДЕНКО Леонід Володимирович

УДК 681.322
АЛГОРИТМІЧНІ ТА ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ

05.13.06 - Автоматизовані системи управління та
прогресивні інформаційні технологіїАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Ілюшко Віктор Михайлович,

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",

завідувач кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Гриша Сергій Миколайович,

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут",

професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління.


кандидат технічних наук, доцент

Безкоровайний Володимир Валентинович,

Харківський національний університет

радіоелектроніки, доцент кафедри системотехніки.


Провідна установа

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра автоматизованих систем управління, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.

Захист відбудеться "_14_" грудня 2001р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.062.01 в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" за адресою:

61070, м. Харків, вул. Чкалова 17, радіотехнічний корпус, ауд. 232.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Автореферат розісланий "__6_" _листопада__ 2001р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ______________ Чумаченко І.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Незважаючи на існуючі кризові процеси в економіці України однією з перспективних галузей, що може забезпечити розвиток виробництва і зайнятість населення, є автомобілебудування. Ріст купівельних запитів і розширення ринку автомобільної техніки вимагає нових рішень в керуванні автомобілебудівним виробництвом.

Традиційно сформоване уявлення в колишньому СРСР про автомобілебудування, як про великі виробничі комплекси вимагає в нових економічних умовах України перегляду і переходу до невеликих, але добре автоматизованих виробництв з випуску автомобілів чи окремих агрегатів з номенклатурою виробів, що постійно обновлюється. Тому актуальною є розробка математичних методів і моделей, що орієнтовані на аналіз нових схем управління автоматизованим виробництвом в автомобілебудуванні.

Існуючі аналітичні методи не повною мірою описують різні структурні рішення виробництва, не враховують складну динаміку складальних процесів, не дозволяють вірогідно розрахувати раціональні запаси матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів. Тому необхідна розробка нового класу методів і моделей, заснованих на системних уявленнях автомобілебудівного виробництва, просторово-часовому і імітаційному моделюванні та алгоритмізації технологічних процесів. Розробка оригінального комплексу методів і моделей аналізу автоматизованого автомобілебудівного виробництва в нових економічних умовах є актуальною науковою прикладною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тематика дисертаційної роботи зв'язана з державною програмою розвитку машинобудування і, зокрема, автомобілебудування, реалізація якої здійснюється на основі рішень Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. (Постанова Кабінету Міністрів України № 732 від 15.09.1993 "Про програму розвитку автомобілебудування", Закон України № 535/97-ВР від 19.09.1997 "Стимулювання виробництва автомобілей в Україні", распорядження Кабінету Міністрів України № 224-Р від 6.05.2000 "Про поглиблення економічного співробітництва України з Російською Федерацією в області автомобілебудування").

У рамках програми були проведені НДР №№ Г 302-31/00, Г 302-39/97 між ХАІ та Міністерством освіти і науки України, НДР між ЗАТ "Краснодонський завод "Автоагрегат" та Українсько-російським спільним підприємством ВАТ "Харків УАЗ сервіс", м. Харків (№ 1551, 2001р.), НДІАВ, м.Харків (№34 та №74, 1997-1999р.), ЗАТ "Автоклапан", м. Луганськ (№790, 2000р.), ВАТ "Краснодонський завод "Юність", м. Краснодон (№785, 2000р.), ЗАТ "Автоагрегат", м. Луганськ (№123, 1999р.), ДКР з Харківським КБ з двигунобудування, м. Харків (№47, 1999р.) та інші.

У перерахованих НДДКР автор брав особисту участь при формуванні нових принципів автоматизації та управління виробництвом, розробці структур моделей, формуванні нових компонувальних рішень, формулюванні вимог до архітектури автоматизованих систем управління.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності автомобілебудівного виробництва в нових економічних умовах, поліпшення якості продукції, що випускається, шляхом використання оригінального комплексу методів алгоритмізації технологічних процесів і імітаційних моделей для аналізу і автоматизованого управління виробничим процесом.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- проаналізувати стан і нові форми організації і управління автомобілебудівним виробництвом;

- класифікувати і структурувати основні технологічні процеси автомобілебудування;

- формалізувати уявлення технологічних процесів для задач автоматизованого управління;

- створити структурні уявлення і механізм управління моделюванням виробничих процесів в автомобілебудуванні;

- розробити імітаційні моделі аналізу і розрахунку характеристик автомобілебудівних виробництв;

- сформувати основні вимоги до архітектури і підсистем автоматизованої системи управління виробництвом;

- впровадити результати дослідження в практику побудови автоматизованих систем управління автомобілебудівним підприємством.

Об'єктом дослідження є автомобілебудівне складальне виробництво в нових економічних умовах.

Предметом дослідження є методи, моделі і інформаційні технології аналізу і управління автомобілебудівним виробництвом.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлений логікою і послідовністю дій системного характеру, спрямованих на