LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТТолстолуцький Віктор Олександрович
УДК 621.83
АНАЛІЗ І ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ СУЧАСНИХ ШВИДКОХІДНИХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН

Спеціальність 05.22.02 - автомобілі та трактори


Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в казенному підприємстві Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова Міністерства промислової політики України


Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор
Лебедєв Анатолій Тихонович,
Харківський національний технічний університет ім. Петра Василенка, завідуючий кафедрою тракторів та автомобілів.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Подригало Михайло Абович,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідуючий кафедрою технології машинобудування і ремонту машин;

кандидат технічних наук, доцент
Волонцевич Дмитро Олегович,
Національний технічний університет "ХПІ", доцент кафедри колісних та гусеничних машин.


Провідна установа: Інститут проблем машинобудування
ім. А. М. Подгорного, відділ нестаціонарних механічних процесів Національна академія наук України, м. Харків.


Захист відбудеться "___"____________ 2007 р. о "___" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за адресою:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25.

Автореферат розісланий "___"____________ 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.С. Наглюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Швидкохідні гусеничні машини (ШГМ) мають широкий спектр можливостей, який у повному об'ємі не доступний колісній техніці. ШГМ поєднують у собі швидкохідність, маневреність, високу прохідність, вантажопідйомність і низький, у порівнянні з колісними машинами, тиск на ґрунт, що робить їх незамінними в умовах відсутності якісного дорожнього покриття.

З розвитком транспортних засобів різного функціонального призначення не втрачає своєї актуальності питання забезпечення високого ґатунку рухливості й маневреності цих машин. Існує ряд принципових підходів підвищення якості експлуатаційних характеристик ШГМ. Основними з них є збільшення потужності головного двигуна, впровадження нових більш ефективних силових передач і застосування автоматизованих систем керування рухом і робочими органами. Очевидно, що домогтися найкращого результату можливо тільки за комплексного підходу до вдосконалення енергетичних і силових установок ШГМ.

Актуальність проблеми. Основним призначенням трансмісії ШГМ є забезпечення високих тягових характеристик і високих швидкостей руху. Ці найважливіші якості, що впливають на рухливість ШГМ, у більшій мірі забезпечуються механічними коробками передач. Розв'язання однієї з основних задач створення механічних трансмісій - вибору механічних параметрів ступінчастої трансмісії (параметричний синтез) - на базі універсальної математичної моделі є актуальним, оскільки дасть можливість одержати найбільш досконалі з погляду функціональності силові установки транспортних засобів. З іншого боку, вирішення даного завдання дозволить оцінити досконалість існуючих схемних рішень трансмісій.

Параметричний синтез механічних та інших трансмісій незмінно поєднується з необхідністю всебічного аналізу рухливості машини, навантаженості й кінематики руху елементів силової установки. При рішенні завдання синтезу повною мірою повинні бути досліджені як перехідні, так і сталі процеси в моторно-трансмісійній установці. У зв'язку з вищевказаним, актуальною є проблема комплексного аналізу в рамках однієї математичної моделі рухливості й внутрішньої динаміки елементів трансмісій транспортних засобів.

Необхідність аналізу й синтезу силових установок різної складності й структури, вимагає розробки універсальної, з погляду повноти врахування структурних ланок й опису процесів, що протікають, математичної моделі. Поряд із цим модель повинна зберігати необхідний ступінь адекватності реальному об'єкту. Розв'язання комплексу інженерних і дослідницьких проблем пов'язано з великим об'ємом обчислень, що робить актуальним розробку математичної моделі на сучасному рівні, розрахованому на застосування можливостей сучасної обчислювальної техніки.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до "Програми інноваційного розвитку КП ХКБМ ім. О.О.Морозова" та "Державною програмою розвитку озброєння й військової техніки до 2015р.".

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є розробка методу параметричного синтезу механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин на базі універсальної математичної моделі при застосуванні трансмісій у комплексі з автоматизованими системами керування рухом.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

  • розробити універсальну математичну модель моторно-трансмісійної установки гусеничної машини, що дозволяє проводити всебічний аналіз механічних трансмісій сучасних ШГМ, а також моделювати рух транспортного засобу на місцевості;

  • виконати експериментальну перевірку адекватності розробленої комплексної математичної моделі реальному об'єкту;

  • визначити критерій оптимальності набору механічних параметрів ступінчастої трансмісії та сформулювати завдання параметричного синтезу механічних трансмісій у вигляді задачі пошуку оптимуму;

  • вирішити задачу параметричного синтезу на базі універсальної математичної моделі та дати рекомендації з удосконалення реального об'єкта.

Об'єктом дослідження є динамічні процеси, що протікають у механічних трансмісіях та визначають характеристики рухливості швидкохідних гусеничних машин.

Предметом дослідження є методи визначення оптимальних механічних параметрів ступінчастих трансмісій швидкохідних гусеничних машин за допомогою спеціально розробленої