LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку

25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДУДНІКОВ Олександр Миколайович
УДК 656.13.05
АНАЛІЗ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

НА ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ

Спеціальність 05.22.01 – Транспортні системиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
КИЇВ - 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Київ.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,

Четверухін Борис Михайлович,

Національний транспортний університет,

професор кафедри "Транспортні системи та маркетинг".


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Лігум Юрій Семенович,

Національний транспортний університет,

завідуючий кафедрою "Економіка та інформатика";


кандидат технічних наук

Полозенко Павло Миколайович,

Науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху МВС України,

начальник сектору планування та координації науково-дослідних

робіт.


Провідна установа: Державний науково-дослідний та проектний інститут автомобільного

транспорту "ДержавтотрансНДІпроект", відділ безпеки транспорту, Міністерство транспорту України м. Київ.


Захист дисертації відбудеться 25.02. 2003 р. о _14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.02 при Національному транспортному університеті за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. Суворова, 1.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного транспортного університету (01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42).


Автореферат розіслано 23.01.2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук Дзюба О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Зростання чисельності автомобільного парку у світі стає усе більш інтенсивним, що, поза всяким сумнівом, відображається на розвитку транспорту України. Автомобілізація країни досягає значних масштабів. У таких умовах поряд з відомими позитивними сторонами цього розвитку серйозним образом виявляються і негативні сторони збільшення числа транспортних засобів, що розкриваються в різкому зниженні рівня безпеки руху й рості аварійності. Рівень соціальних і економічних втрат, зв'язаний з відзначеними процесами, досить великий і безупинно зростає.

Процес формування безпеки дорожнього руху є різнобічним і багатофакторним, що обумовлює таку ж кількість науково-технічних рішень. Складність процесу аналізу чинників, що впливають на рівень безпеки дорожнього руху, насамперед, полягає в наявності якісно різних рівнів матеріальної взаємодії у дорожньому русі, елементами якої є механічні транспортні засоби, люди, елементи дорожніх умов і навколишнього середовища. Тому існуючі науково-технічні розробки в області підвищення рівня безпеки руху транспортних потоків, які не в повній мірі враховують зазначені чинники, вимагають істотної доробки або перегляду основних підходів у їхній реалізації.

Вищезазначене обумовлює актуальність дисертаційного дослідження, спрямованого на розробку й теоретичне обґрунтування нових, більш об'єктивних підходів до рішення проблеми оцінки та прогнозування рівня безпеки дорожнього руху, яки базуються в даній роботі на застосуванні енергетичних характеристик транспортного потоку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до програми Кабінету Міністрів "Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів" (додаток 3, п. 3) затвердженої 06.04.1998 р. Постановою № 456, а також відповідно до планів Міністерства освіти і науки України в галузі "Проблеми формування раціональних транспортних логістичних систем і забезпечення ефективного функціонування їх складових". Форма реалізації – участь у держбюджетних темах: кафедри "Транспортні системи та маркетинг" НТУ м. Київ та кафедри "Транспортні технології" АДІ ДонНТУ м. Горлівка (довідка АДІ ДонНТУ від 08.10.2003 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методу аналізу і підвищення рівня безпеки дорожнього руху на підставі енергетичних характеристик транспортного потоку.

Мета дисертаційного дослідження досягається на основі рішення наступних задач:

 • Обґрунтування енергетичного підходу до аналізу безпеки дорожнього руху.

 • Розробка енергетичних характеристик транспортного потоку, а саме:

  • розробка енергетичних характеристик руху одиночного транспортного засобу в рамках системи АВД і обґрунтування застосування їх до аналізу безпеки дорожнього руху;

  • розробка енергетичних характеристик руху транспортного потоку й обґрунтування застосування їх до аналізу безпеки дорожнього руху;

 • Експериментальна перевірка адекватності теоретичної оцінки рівня безпеки дорожнього руху існуючому рівню безпеки руху реального транспортного потоку.

 • Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху на основі запропонованих енергетичних характеристик транспортного потоку.

  Об'єкт дослідження. Об'єктом дисертаційного дослідження є транспортний потік.

  Предмет дослідження. Предметом дисертаційного дослідження є характеристики безпеки дорожнього руху.

  Методи досліджень. Дисертаційні дослідження виконувалися на основі методів теорії детермінованих моделей транспортних потоків. Для формулювання характеристик руху транспортного потоку застосовувався закон збереження і перетворення механічної енергії, теорія відносності механічного руху. З метою обґрунтування отриманих енергетичних характеристик, як критеріїв оцінки рівня безпеки дорожнього руху, використовувалися: закон збереження і перетворення механічної енергії, теорія кінематики й динаміки механічних систем, теорія надійності, теорія транспортних процесів і систем, методи аналізу дорожньо-транспортних пригод. Для експериментального підтвердження теоретичних розробок використовувався метод узагальненої кількісної характеристики реальних дорожньо-транспортних пригод по ступеню тяжкості. Ступінь відповідності результатів експериментальної оцінки рівня безпеки дорожнього руху розрахунковому по розробленим характеристикам значенню аналізувалася методом лінійного кореляційного аналізу. Практичні рекомендації щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху отримані на базі теорії безперервності транспортного потоку з використанням розроблених енергетичних характеристик.

  Наукова новизна одержаних результатів. Полягає: в розробці й обґрунтуванні нового методу кількісної та якісної оцінки безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик руху транспортного потоку, в якому, на відміну від існуючих методів, безпека руху розглядається як безперервний процес зі змінами у просторі й


 •