LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожних мостів

20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ПРИХОДЬКО Тетяна ОлександрівнаУДК 658.012.1:624.01
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ
Спеціальність 05.13.12– системи автоматизації проектувальних робіт


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Лантух-Лященко Альберт Іванович, Національний транспортний університет, професор кафедри "Мости і тунелі".


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Городецький Олександр Сергійович,

Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) заступник директора;

доктор технічних наук, професор

Святний Володимир Андрійович,

завідувач кафедри ЕОМ Донецького національного технічного університету.Провідна установа: Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти i науки України.Захист відбудеться "15"_лютого_2007р. о 13-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, Київ-680, Повітрофлотський проспект, 31.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, Київ-680, Повітрофлотський проспект, 31.


Автореферат розісланий "12" січня_2007р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Д 26.056.01 к.т.н., доцент С.В. Цюцюра


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток і інтеграція економічної системи України в світові та європейські структури, вимагає нових підходів в експлуатації транспортних споруд. Проблема є край нагальною в силу незадовільного технічного стану транспортних споруд. Так на дорогах державного значення експлуатується близько 63% мостів, вік яких перевищує 30 років. Зростає кількість мостів, що потребують ремонту. Сьогодні незадовільний технічний стан мостів є серйозною загрозою нормальному функціонуванню дорожньої мережі, джерелом техногенної небезпеки. Експлуатація мостів таким чином, як це відбувається сьогодні, призводить до зменшення строку їх служби, зниження надійності, підвищенню ризиків.

Проблема експлуатації мостів розглядається в державі, як соціально-економічна, що потребує суттєвих науково-технічних заходів. Рішенням Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2002 р. та Дорученням Президента України від 17 квітня 2002 р відповідним відомствам і державним адміністраціям було поставлене завдання: "Опрацювати заходи щодо вдосконалення системи експлуатації та технічних обстежень мостів".

Методичною основою експлуатаційної системи мають стати новітні наукові розробки автоматизованої оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх мостів, що знаходяться в експлуатації. Особливу наукову і практичну цінність, в умовах обмеженого фінансування ремонту і реконструкції транспортних споруд, мають розробки з адекватного планування розподілу асигнувань.

Викладене обґрунтовує актуальність, економічну і соціальну вагомість наукових засад, що відкривають шлях до створення автоматизованих систем прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожніх мостів.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дослідження проведені в рамках держбюджетної теми "Розвиток і удосконалення теорії і методів експлуатації транспортних споруд" кафедри "Мости і тунелі" Національного транспортного університету і науково-дослідних робіт, які виконувалися на замовлення Державної служби автомобільних доріг України: "Оцінка технічного стану автодорожніх мостів, що експлуатуються" (держ. реєстраційний №0102U003934) і "Розробка методики оцінки надійності і довговічності мостів і визначення залишкового експлуатаційного ресурсу" (держ. реєстраційний №0202U000005). Впровадження виконано в науково-дослідній роботі "Розробка галузевої аналітичної системи управління мостами" (держ. реєстраційний №0104U002985), яка виконується інститутом ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгiна згідно плану науково-дослідних і конструкторських робіт Державної служби автомобільних доріг України.


Мета роботи і задачі дослідження.Мета роботи полягає в розробці теоретичних засад, моделей і засобів автоматизації оцінки і прогнозу технічного стану мостів.

Для досягнення мети дослідження були вирішені наступні задачі:

  • виконано аналіз існуючих методів представлення і обробки якісної інформації оцінки технічного стану споруд;

  • розроблені моделі і алгоритми оцінки технічного стану і прогнозу ресурсу мостів та їх елементів в умовах неповної інформації та недостатньої визначеності;

  • розроблено математичну модель бази знань системи експлуатації мостів, яка містить правила нечіткого виводу та лінгвістичний опис об'єктів експлуатації;

  • розроблена інформаційна модель прийняття рішень стосовно стратегії експлуатації мостів;

  • розроблена модель багатокритеріального пошуку раціональних проектних рішень стратегії експлуатації мостів.

Об'єкт дослідженняметоди оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх мостів та прийняття проектних рішень в багатокритеріальному середовищі.

Предмет дослідження - математичні моделі і алгоритми автоматизації оцінки і прогнозу технічного стану мостів та їх елементів, моделі і алгоритми підтримки прийняття проектних рішень проектування стратегії експлуатації мостів.

Методи дослідження. В рамках дисертаційної роботи використані методи системного аналізу для виявлення чинників, які впливають на ухвалення рішення стосовно технічного стану об'єкту і проектних рішень про подальшу його експлуатацію; методи розробки експертних систем і методи штучного інтелекту, у тому числі теорії нечітких множин – для ефективного подання і обробки знань, теорії ухвалення рішень в багатокритеріальному середовищі в умовах невизначеності – для розробки методу пошуку оптимальних проектних рішень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

Вперше розроблені:

  • теоретичні засади автоматизованої оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх мостів, що