LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ

ГРИГОРЯН Тігран ГеоргійовичУДК 004.896:658.512.4:628.9

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робітАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України (м. Миколаїв)

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор
Фатєєв Микола Володимирович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри основ підприємництва та управління виробництвом

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Городецький Олександр Сергійович,

Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем будівництва (ДНДІАСБ), заст. директора;

доктор технічних наук, професор
Фісун Микола Тихонович,

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем

Провідна установа: Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України, м. Харків

Захист відбудеться " 9 " березня 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 при Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03037, м. Київ – 37, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 406.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ – 37, Повітрофлотський проспект, 31.


Автореферат розісланий " 8 " лютого 2006 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент С.В. Цюцюра____________________________________________

Підписано до друку 01.02.2006 р. Формат 6090/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 20.

____________________________________________

"Видавництво "Науковий світ""

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.

200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальністьроботи. Конкурентоспроможність суднобудівних підприємств у значній мірі залежить від продуктивності та якості їх системи технологічної підготовки виробництва (ТПВ). Для забезпечення високого рівня ТПВ необхідно створювати і впроваджувати інтегровані системи, які дозволяють у стислі терміни отримувати високоякісні рішення на всіх етапах виробництва.

На суднобудівних підприємствах України для проектування технологічних процесів (ТП), яке є однією з найбільш трудомістких задач ТПВ верфі, характерним є низький рівень автоматизації. Це пов'язано з відсутністю комплексних систем автоматизованого проектування ТП, складність розробки яких обумовлена специфікою як власне технологічного проектування, так і суднобудування. У автоматизованих системах технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) FORAN, TRIBON, ДЕЙМОС, ПЛАТЕР та CATYA, які пропонуються сьогодні на ринку інтегрованих систем проектування і побудови суден, вирішуються окремі задачі технологічного проектування: формування карт розкрою листового прокату, генерація управляючих програм різання для машин з числовим програмним управлінням, визначення характеристик універсальних шаблонів для гнуття, тощо.

Технологічному проектуванню властивою є наявність процедур, які важко піддаються формалізації, тому що в них переважає необхідність урахування якісних характеристик об'єктів виробництва і логічних зв'язків між характеристиками об'єктів та параметрами виробничої системи. До цих процедур відноситься проектування структур ТП. У згаданих АСТПВ відсутні підсистеми автоматизованого проектування структур ТП, що робить неможливим організацію наскрізної автоматизації, незважаючи на існування засобів автоматизованого проектування елементів ТП. Відсутність єдиної методології, в свою чергу, не дозволяє поєднати підсистеми технологічного проектування верфі в інтегровану систему автоматизованого проектування (САПР) ТП. Таким чином, дослідження, спрямоване на вдосконалення методів і засобів автоматизованого проектування структур ТП суднобудівного виробництва, є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає планам науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова у 1998–2005 рр. Результати роботи використовувались при виконанні наступних держбюджетних науково-дослідницьких робіт, у яких автор виступав відповідальним виконавцем: "Розвиток інструментальних засобів САПР/АСТПВ у суднобудуванні на основі експертних систем" № держреєстрації 0197U 01246 та № 13/1360, "Удосконалення методів і засобів проектування технологічних процесів у корпусообробному виробництві" № держреєстрації 0100U 001306.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення та розробка методів і моделей функціонування системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому проектуванні структур ТП суднобудівного виробництва, спрямоване на створення і впровадження САПР ТП та організацію наскрізної автоматизації технологічної підготовки виробництва. Для досягнення мети поставлені наступні задачі:

  • провести аналіз і розробити моделі процесів технологічного проектування суднобудівного виробництва;

  • розробити комплекс моделей системи підтримки прийняття рішень при проектуванні структур ТП суднобудівного виробництва;

  • розробити математичні ті інформаційні моделі об'єктів автоматизованого проектування структур ТП суднобудівного виробництва;

  • розробити модель формалізації знань про предметну область проектування структур ТП, а також методику формування даної