LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизація технологічного процесу абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки

21НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Борин Василь СтепановичУДК 658.012.011.56:622.691.5:621.51
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЙНОЇ

ОСУШКИ ГАЗУ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів
АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

Львів – 2004


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,

Семенцов Георгій Никифорович,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу,

завідувач кафедри автоматизації технологічних

процесів і моніторингу в екології


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Стоцько Зіновій Антонович,

національний університет "Львівська політехніка",

завідувач кафедри


доктор технічних наук, професор,

Гінзбург Михайло Давидович,

НДПІ АСУ "Трансгаз" НАК "Нафтогаз України",

завідувач відділом


Провідна установа: Одеський національний політехнічний університет, Міністерство

освіти і науки України, м. Одеса

Захист відбудеться 28 січня 2005 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 35.052.04 при національному університеті „Львівська політехніка" за адресою:

79013, м.Львів, вул. Бандери,12


З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці національного університету „Львівська політехніка" (79013, м.Львів-13, вул. Професорська,1)


Автореферат розісланий „24" грудня 2004 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент Вашкурак Ю.З.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Україна має потужну систему експортних газопроводів, через яку тепер здійснюється транзит газу з Росії до країн Центральної та Західної Європи. Для збереження надійної роботи та конкурентноздатності газотранспортної системи впроваджується програма реконструкції компресорних станцій та лінійної частини, будуються нові газопроводи. Особлива увага приділяється осушці газу, оскільки відхилення вологості газу від норми веде до штрафних санкцій по відношенню до України. Осушка газу на компресорних станціях магістральних газопроводів є одним з основних технологічних процесів. Вона є достатньо складним неперервним технологічним процесом, який функціонує в умовах невизначеності.

Автоматизація процесів прийняття рішень та автоматичне управління такими складними багатозв'язаними об'єктами в умовах невизначеності пов'язана з відсутністю достатньо повних апріорних даних, а також з необхідністю застосування методів і засобів керування, які знижують ступінь невизначеності вхідної інформації. Рівень невизначеності визначається інтенсивністю нестаціонарних збурювальних впливів, точні кількісні характеристики яких важко, а інколи неможливо вимірювати в реальному часі, від складності математичної формалізації процесу абсорбційної осушки газу, від впливу людського фактора та суб'єктивності будь-яких оцінок і рішень людини-оператора при управлінні процесом осушки газу в інтерактивному режимі.

Існуюча система керування не дозволяє враховувати неповноту інформації, а також лінгвістичну невизначеність керуючих рішень, які приймаються оперативно-диспетчерським персоналом. Таким чином виникає необхідність в розробці і представленні в розпорядження диспетчера засобів аналізу ситуації з метою прийняття керуючих рішень. Динаміка і невизначеність технологічного процесу абсорбційної осушки газу роблять задачу керування досить складною. Бажану якість газу можна отримати тільки при повному інформаційному забезпеченні і оптимальному керуванні технологічним процесом.

З врахуванням цих особливостей процесу абсорбційної осушки газу випливає необхідність у побудові високоефективної системи автоматизованого управління і системи підтримки прийняття рішень з урахуванням умов невизначеності. Одним з можливих шляхів вирішення цієї задачі є застосування теорії нечітких множин, запропонованої професором Л.А.Заде, для синтезу структури системи і алгоритмів її функціонування.

Зусиллями українських та іноземних вчених Є.В.Бодянського, Ю.П.Кондратенка,А.П.Ладанюка, А.О.Лозинського, О.А.Лаврова, Н.Д.Панкратової, В.В. Різника, О.П.Ротштейна, Г.Н.Семенцова, Л.С.Ямпольського, R.Aliev, R.Hampel, E.H.Mamdani, D.Ruan, M.Sugeno, R.Takahashi, M.Wagenknecht, L.A.Zageh та ін. вже розв'язано багато задач, пов'язаних з теоретичним обгрунтуванням застосування нечіткої логіки для задач контролю і управління, в тому числі і для об'єктів нафтової і газової промисловості. Разом з тим, ще недостатньо розроблені методи і засоби автоматизації з обробкою нечіткої інформації в системі абсорбційної осушки газу, що функціонує в реальному часі.

Подальшого розвитку й удосконалення вимагають також алгоритми для пристроїв обробки нечіткої інформації, з метою підвищення їх точності та швидкодії для забезпечення можливостей реалізації управління і прийняття рішень в реальному часі. Отже, розробка системи автоматизації технологічного процесу абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки є актуальною задачею, розв'язок якої дозволить підвищити ефективність цього процесу.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу(ІФНТУНГ) і базується на результатах держбюджетної науково-дослідної теми Д-29/1 "Розробка методів синтезу нечітких інтелектуальних систем керування процесами осушки газів", (№ держ. реєстр. в УкрНДІНТІ 0195U026326) та "Аналіз і синтез автоматизованих систем керування процесом буріння, видобування, транспортування і зберігання нафти і газу" (затверджена Науковою Радою ІФНТУНГ 24.09 2001 року, протокол № 5), які входять до координаційного плану „Наукові основи розробки нових технологій видобутку нафти і газу, газопромислового обладнання, поглибленої переробки нафти і газу з метою отримання високоякісних моторних палив, мастильних матеріалів, допоміжних продуктів і нафтохімічної сировини". Вказаний план входить у національну програму "Нафта і газ України до 2010 року". Роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт, як виконавця, полягає в уточненні, удосконаленні та розробці методичних підходів, моделей, структур щодо автоматизації технологічного