LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизація технологічного процесу переміщення механізму з підвішеним вантажем засобами мікропроцесорного керування

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Мельнікова Любов Василівна

УДК 658.512Автоматизація технологічного процесу

переміщення механізму з підвішеним вантажем

засобами мікропроцесорного керування

Спеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Одеса - 2000Дисертацією є рукописРобота виконана в Одеському державному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник доктор технічних наук, професор

Герасимяк Ростислав Павлович,

Одеський державний політехнічний університет, професор кафедри електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням.
Офіційні опоненти:


заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, професор Зеленов Анатолій Борисович, Донбаський гірничо-металургійний інститут, професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем,кандидат технічних наук, доцент Хобін Віктор Андрійович, Одеська державна академія харчових технологій, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.Провідна установа


Національний університет "Львівська політехніка", кафедри "Автоматизація теплових і хімічних процесів" та "Електропривод і автоматизація промислових установок" Міністерства освіти і науки України,

м. Львів.
Захист відбудеться " 28 " грудня 2000 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.052.01 в Одеському державному політехнічному університеті за адресою: 65044, м.Одеса, просп. Шевченка, 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного політехнічного університету (м.Одеса, просп. Шевченка, 1).


Автореферат розісланий "24" листопада 2000р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ямпольський Ю.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Поліпшення експлуатаційних якостей та підвищення надійності роботи технологічних об'ектів вимагають все більш високих техніко-економічних показників від окремих механізмів. Значну частку серед них складають механізми підйомно-транспортних машин (ПТМ), широко разповсюджених у багатьох галузях народного господарства. Більшість механізмів цих машин є механізмами циклічної дії. Дослідження, що виконувались такими провідними науковими школами, як КПІ, МЕЇ, ХДПУ, ОДПУ, "Львівська політехніка" та інші, вказують на необхідність аналізу таких механізмів як единої електромеханічної системи (ЕМС). Аналіз багатомасових систем підйомно-транспортного обладнання виконано у роботах М.С. Комарова, С.О. Казака, І.І. Абрамовича, М.М. Гохберга, Д.П. Волкова. У багатьох відомих роботах доводиться необхідність врахування впливу на динаміку ЕМС пружних зв'язків в передачах.

Одночасно необхідність підвищити продуктивність праці і точність установки вантажу, що переміщується на гнучкій линві, обмежуються його коливаннями. Відомі різні засоби боротьби з цим явищем, однак найбільше разповсюдження одержали способи обмеження коливань за допомогою автоматизованих систем управління. Підвищена зацікавленість у цій проблемі в останній час зумовлена можливістю використання для систем автоматизованого керування мікросхем великого ступеня інтеграції. Це дозволяє формувати спеціальні складні закони керування окремими координатами ЕМС.

Відомі роботи у цьому напрямку М.М. Перельмутера, Л.Б. Масанділова і інших вітчизняних та зарубіжних вчених. Більшість запропонованих методів засновано на оптимальному виборі структури зворотних зв'язків і параметрів електропривода; однак система керування значно ускладнюється, якщо в процесі експлуатації змінюються маса вантажу, довжина линви. Ось чому розробка методів демпфування коливань вантажу, що вимагають для своєї реалізації щонайпростіших технічних засобів і невеликої кількості давачів, які забезпечують однак достатньо високу швидкодію, може значно підвіщити продуктивність богатьох транспортних операцій.

У зв'язку з цим робота, що присв'ячена питанням автоматизації керування технологічними механізмами ПТМ на основі сучасної мікропроцесорної техніки, є актуальною для народного господарства України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась за держбюджетною темою №372-52 "Дослідження високоефективних електромеханічних та електротехнологічних систем з напівпровідниковими перетворювачами", номер державної реєстрації 0100U001401, у рамках координаційного плану 69 Міністерства освіти і науки України.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка системи автоматизованого оптимального мікропроцесорного керування крановими механізмами поступального руху, яка забезпечує гасіння коливань підвішеного на гнучкій линві вантажу за мінімальний час і підвищення таким чином продуктивності технологічного процесу.

Задачі дослідження у відповідності до поставленої мети полягають у наступному:

-дослідження процесу коливань підвішеного вантажу, обгрунтування можливості аналізу механізму пересування з підвішеним вантажем як двомасової системи;

- визначення закону керування електроприводом, що забезпечує за даних умов експлуатації гасіння коливань за мінімальний час;

- оцінка впливу різних факторів на характер і тривалість оптимальних перехідних процесів пуску та гальмування;

- розробка структури систем мікропроцесорного керування механізмом з підвішеним вантажем, розробка алгоритмів керування.

Об'єктом дослідження є технологічний процес пересування механізму з підвішеним вантажем.

Предметом дослідження є коливання підвішеного на гнучкій линві вантажу.

Методи дослідження. Теорія автоматичного керування використовувалась для одержання закону оптимальнго керування за критерієм щвидкодії; теорія електропривода – для вибору системи автоматизованого електропривода при реалізації оптимального керування; інтегральне і диференціальне числення, математичне моделювання – для