LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Автоматизована система обліку та контролю електроенергії дистанцій електропостачання залізниць

Міністерство транспорту України


Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту
Кузнецов Валерій Геннадійович
УДК 621.331.31АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДИСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ
05.22.09 - ЕлектротранспортАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Дніпропетровськ - 2002


Дисертацією є рукописРобота виконана на кафедрі електропостачання залізниць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту Міністерства транспорту України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Доманський Валерій Тимофійович,

Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, завідуючий кафедрою електропостачання залізниць.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Бурков Анатолій Трохимович,

Санкт-Петербурзький державний університет шляхів сполучень, Росія, завідуючий кафедрою електропостачання залізниць.


кандидат технічних наук, доцент Скалозуб Владислав Васильович,

Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій.


Провідна установа: Харківська державна академія залізничного транспорту, Міністерство

транспорту України, кафедра систем електричної тяги, м. Харків.


Захист відбудеться 6 березня 2002 р. о 1415 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.820.01 при Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка В.А. Лазаряна, 2.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського державного технічного

університету залізничного транспорту


Автореферат розісланий 5 лютого 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор Костін М.О.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Однією з першочергових задач залізничного транспорту України є перехід до реалізації енергооптимальних технологій здійснення процесів перевезень. Існуючий дефіцит потужності, зростання вартості електроенергії, малі темпи будівництва нових електрифікованих ліній збільшують актуальність цієї проблеми. Основою будь-якої енергозберігаючої політики повинна бути чітко налагоджена система обліку електроенергії. Автоматизована система обліку і контролю електроенергії сьогодні є незамінним і обов'язковим атрибутом цивілізованих розрахунків за електроенергію між суб'єктами енергоринку.

На сьогоднішній день вже накопичено великий досвід по проектуванню, створенню і експлуатації різноманітних автоматизованих систем обліку електроенергії у промисловості та на транспорті. Дані системи дозволили набагато підвищити надійність і вірогідність обліку електроенергії. Разом з тим усі ці системи були орієнтовані тільки на облік електроенергії і формування звітних документів. Перехід України на ринкові відносини, інформатизація технологічних процесів на залізничному транспорті, можливість розрахунків за електроенергію по диференційованих тарифах висунули на порядок денний ряд нових задач, що повинна вирішувати автоматизована система обліку і контролю електроенергії дистанції електропостачання (АСКОЕ).

Тому в даній дисертаційній роботі задача ставиться ширше – створити нову АСКОЕ дистанції електропостачання, яка буде вбирати в себе всі позитивні якості, що були в попередніх системах, та разом з цим надасть користувачам додаткові можливості, а саме – рекомендації щодо раціонального переводу тягових підстанцій на диференційовані тарифи оплати за електроенергію, рекомендації по раціональному електрообігріванню приміщень дистанцій електропостачання, надасть можливість прогнозування витрат електроенергії та надасть можливість проводити моніторинг спрацьовування ресурсу силових трансформаторів тягових підстанцій.

У зв'язку з вищевикладеним тема роботи актуальна і її виконання доцільно для зменшення експлуатаційних витрат дистанцій електропостачання, особливо в сучасних умовах роботи залізниць України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена дисертаційна робота виконана відповідно до програми енергозбереження на залізничному транспорті України на 1996 – 2010 роки (розділ "Удосконалення обліку і впровадження багатофункціональних мікропроцесорних лічильників типа "Альфа"), а також за темами 23.01.98.99 "Інтелектуальні задачі та алгоритми рішення їх для управління приладами електропостачання електрифікованих залізниць", номер держреєстрації 0199U001432; 23.02.00.01 "Розробка технології енергооптимального керування пристроями електропостачання електрифікованими ділянками залізниць", номер держреєстрації 0101U002583.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності роботи електрифікованих ліній залізниць шляхом створення систем АСКОЕ дистанцій електропостачання з новими функціональними можливостями.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні наукові задачі:

- створити F-мережні моделі нижнього і верхнього рівнів АСКОЕ, сформулювати критерій вибору мікропроцесорних лічильників електроенергії і вибрати лічильники для АСКОЕ;

- створити математичні моделі раціонального переводу тягових підстанцій на диференційовані тарифи оплати за активну і реактивну електроенергію і раціонального електрообігрівання приміщень для підвищення енергетичної ефективності роботи електрифікованих ліній;

- вибрати та обґрунтувати методику прогнозування місячних витрат електроенергії дистанцій електропостачання на базі аналізу реальних витрат електроенергії тягових підстанцій Придніпровської залізниці;

- розробити інформаційну технологію непрямого контролю спрацьовування ресурсу тягових трансформаторів.

Об'єктдослідження - процеси споживання електроенергії електричним транспортом на залізницях України та в стаціонарній енергетиці.

Предметдослідження - автоматизовані системи обліку та контролю електроенергії дистанцій електропостачання.

Методи досліджень. Результати