LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору при експертизі ДТП

18


Харківський національний автомобільно-дорожній

університетКужель Володимир Петрович


УДК 656.052.5+656.057.87+343.983.2
Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів

В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ дтпСпеціальність 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Кашканов Андрій Альбертович, Вінницький національний технічний університет, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент

Шаша Ігор Костянтинович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки;


кандидат технічних наук, доцент

Ксенофонтова Вікторія Анатоліївна, Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри автомобільного транспорту.Захист відбудеться "21" січня 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.059.02 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25.
Автореферат розісланий "16 " грудня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.С. Наглюк


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Одним з основних параметрів, що визначає ефективність світлових систем автомобілів є дальність видимості об'єктів на дорозі в темну пору доби. Саме цей параметр визначається при розслідуванні механізму ДТП, а порівняння його значення з відстанню, на якій знаходився транспортний засіб (ТЗ) від місця наїзду в момент виникнення небезпеки для руху дає висновок про технічну можливість водія уникнути пригоди.

Складність і неоднозначність визначення дальності видимості людиною постійно стимулюють вдосконалення системи освітлення автомобілів в напрямку вирішення проблеми створення високоефективних фар. Але для вирішення цієї проблеми необхідне всебічне вивчення характеру розповсюдження і зорового сприйняття світла автомобільних фар, створення нових сучасних методик оцінювання їх ефективності в різноманітних умовах експлуатації, що дозволить створити математичні моделі і алгоритми функціонування для визначення ефективності сучасних систем освітлення.

Крім того, створення математичних моделей для визначення дальності видимості об'єктів на дорозі в темну пору доби дозволить вирішити надзвичайно важливі проблеми проведення автотехнічних експертиз ДТП та підвищення об'єктивності прийняття рішень експертом-автотехніком.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках досліджень з вдосконалення методологічних принципів та інженерних методів виявлення причин транспортних пригод та передумов до них згідно з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки на період до 2006 року, які визначені в Законі України від 11 липня 2001 року № 2623 - ІІІ „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" та основних напрямків державної політики у сфері безпеки на автомобільному транспорті, затвердженої Міністерством транспорту та зв'язку у 2006 році, „Державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 - 2007 роки" схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №56 - Р.

Дослідження безпечних режимів руху в темну пору доби, а саме визначення дальності видимості об'єктів на дорозі, виконувались відповідно до науково-дослідної тематики кафедри „Автомобілі та транспортний менеджмент" Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) в рамках договору № 18/7 від 21 січня 2004 року про творчу співдружність між кафедрою „Автомобілі та транспортний менеджмент" ВНТУ та підприємством ЗАТ „Вінницький таксомоторний парк" і являється частиною вирішення проблеми підвищення безпеки руху транспортних засобів згідно нормативних документів та актів України про дорожній рух. Методологічний та статистичний матеріали використано в рамках договору №18/8 від 22 січня 2007 року про наукову співпрацю між кафедрою „Автомобілі та транспортний менеджмент" ВНТУ та Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – поліпшення автотехнічної експертизи ДТП за рахунок визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби в умовах неточності та невизначеності вихідних даних.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

  • оцінити основні фактори впливу на працездатність та ефективність автомобільних фар, провести структурну ідентифікацію математичної моделі визначення дальності видимості;

  • обґрунтувати вибір комплексу параметрів для визначення дальності видимості тест-об'єктів на дорозі в темну пору доби;

  • розробити базу знань та отримати навчаючу вибірку шляхом проведення натурних експериментів за розробленими схемою та методикою, виконати параметричну ідентифікацію математичної моделі;

  • удосконалити на основі розробленої математичної моделі методику визначення дальності видимості об'єктів на дорозі та навести приклад її застосування при розслідуванні ДТП в темну пору доби.

Об'єкт дослідження – процес функціонування системи „водій – автомобіль – дорога – середовище" при визначенні видимості дорожньої обстановки в темну пору доби.

Предметом дослідження є комплекс заходів щодо визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби з врахуванням кількісних та якісних параметрів, які діють в системі „водій – автомобіль – дорога – середовище".

Методи дослідження – в роботі використовуються аналітичні (теорія нечітких множин та інтегральне числення) та експериментальні (вимірювання фізичних величин та натурні випробування) методи досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше комплексно