LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Транспорт → Визначення показників надійності дизель-поїздів на етапі проектування

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Чигирик Наталія ДмитрівнаУДК 629.424.2.004.15


ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ

ДИЗЕЛЬ ПОЇЗДІВ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ
Спеціальність 05.22.07 - рухомий склад залізниць та тяга поїздів

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Харків - 2005

Дисертація є рукопис


Робота виконана на кафедрі „Експлуатація та ремонт рухомого складу" в Українській державній академії залізничного транспорту, Міністерство транспорту та зв'язку України.Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент

Фалендиш Анатолій Петрович,

Українська державна академія залізничного транспорту, кафедра "Експлуатація та ремонт рухомого складу", доцент


Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор

Кудряш Анатолій Петрович,

Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України, відділ поршневих енергоустановок, старший науковий співробітник


кандидат технічних наук, доцент

Басов Геннадій Григорович,

ВАТ ХК „Луганськтепловоз", технічний директор


Провідна установа Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, кафедра "Залізничний транспорт", Міністерство науки і освіти, м. Луганськ


Захист відбудеться " 09 " березня 2005 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.04 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7


Автореферат розісланий " 8 " лютого 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради. Колесник І.К.


Загальна характеристика роботи


Вступ. Збільшення навантаження на приміські пасажирські перевезення та поганий технічний стан моторвагонного рухомого складу, особливо дизель-поїздів, потребує розробки та заміни його новим.

На Україні виробництва моторвагонного рухомого складу раніше не було. Тому розроблений на ВАТ ХК "Луганськтепловоз" новий дизель-поїзд потребує всебічної уваги, особливо його надійність, від якої залежіть економічна ефективність. Правильне обґрунтування, підтвердження і прийняття рішень про значення параметрів дизель-поїзду залежить в основному від вибору та оцінки надійності їх на етапі проектування.


Актуальність теми дисертації

В ринкових умовах однією з важливих задач підвищення експлуатаційних характеристик нового рухомого складу є впровадження нових прогресивних методів прогнозування показників надійності дизель-поїзда на етапі проектування. Для дизель-поїзда, який обладнаний сучасною електронікою та перспективною передачею змінного струму використання існуючих методів уже недостатньо. Тому впровадження в практику нової системи показників надійності, яка створена на основі нових теоретичних розробок, дозволяє кваліфікувати представлену роботу як актуальну, спрямовану на розв'язання важливої науково-технічної задачі – визначення показників надійності дизель-поїзда на етапі проектування.

Актуальність теми також підтверджується постановою Кабінету Міністрів №364 від 4 червня 1994 р. "Про організацію виробництва вагонів дизель - та електропоїздів", в якій були визначені основні завдання промисловості та виділено як головне підприємство ХК "Луганськтепловоз". Науково-технічна частина цієї програми була розвинута в Державній програмі "Розвиток рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту та міського господарства", введеної в дію Постановою Кабінету Міністрів України №769 від 2 червня 1998 р.


Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконана згідно з Державною програмою „Розвиток рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту та міського господарства" (1998 р.), „Концепцією та програмою реструктуризації на залізничному транспорті України" (1997 р.) і держбюджетною науково-дослідною роботою "Вибір оптимальних параметрів перспективних типів магістральних, маневрових тепловозів та моторвагонного рухомого складу" (№ДР0104U003178) та науково-дослідною роботою „Експертиза нормативно-технічної документації по дизель-поїзду ДЕЛ-02 та участь у випробуваннях" (№ДР0103U007293).


Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукової задачі визначення показників надійності дизель-поїздів на етапі проектування.

Для досягнення цієї мети необхідно розв'язати такі задачі:

 • зробити аналіз сучасного стану визначення надійності рухомого складу;

 • визначити фактори, яки впливають на рівень надійності рухомого складу;

 • вибрати методи оцінки відповідності дизель-поїздів вимогам по надійності;

 • зробити аналіз принципів і методів оцінки надійності дизель-поїзда, як складної технічної системи;

 • розробити модель оцінки надійності дизель-поїзда на етапі проектування;

 • провести дослідження законів розподілу кількості відмов елементів і систем;

 • розробити модель визначення параметрів системи обслуговування та ремонту дизель-поїздів на етапі проектування;

 • розробити модель розрахунку економічної ефективності від впровадження моделей розрахунку надійності дизель-поїзда на етапі проектування.


Об'єкт дослідження –прогнозування показників надійності дизель - поїзда.

Предмет дослідження – показники надійності дизель-поїзда з під кузовним розміщенням дизеля.


Методи досліджень

При проведенні дисертаційних досліджень використовувались слідуючи методи:

 • при аналізі існуючих методів визначення надійності рухомого складу різних країн світу та визначенні тенденції їх зміни використовувався метод порівняння та моделювання;

 • при розробці моделі надійності дизель-поїзда використовувались методи математичної статистики, теорії надійності систем, методи регресивного аналізу;

 • при розробці методики техніко-економічного